ბიუჯეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი2021 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტი

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანება
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანების დანართები 1-8
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი პრიორიტეტების დოკუმენტზე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება  2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცებაზე

 

2020 წ 15 ნოემბერს საკრებულოში წარდგენილი

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქის გზამკვლევი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართ 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისმიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქის გზამკვლევი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
 

 

 

 

 

Share page