ბიჯეტის პროექტი
საკრებულო და აპარატი

ბიჯეტის პროექტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის

2020  წლის ბიუჯეტი

 

თავი I

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

შემოსავლები

9603.8

2950.2

6653.6

12228.5

5404.1

6824.4

6771,1

 

6771,1

გადასახადები

3480.3

 

3480.3

4494.6

 

4494.6

4581,1

 

4581,1

გრანტები

3953.1

2950.2

1002.9

5589.1

5404.1

185.0

185,0

 

185,0

სხვა შემოსავლები

2170.4

 

2170.4

2144.8

 

2144.8

2005,0

 

2005,0

ხარჯები

6396,8

 

6396,8

7953,9

141,5

7812,4

7790,1

 

7790,1

შრომის ანაზღაურება

1420.2

 

1420.2

1503.0

 

1503.0

1503,0

 

1503,0

საქონელი და მომსახურება

945.8

 

945.8

1383,8

141,5

1242,3

1161,6

 

1161,6

   ძირითადი    კაპიტალის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

48.9

 

48.9

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

სუბსიდიები

3613.2

 

3613.2

4369,3

 

4369,3

4570,7

 

4570,7

გრანტები

12.5

 

12.5

35.0

 

35.0

35,0

 

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

328.3

 

328.3

372.3

 

372.3

372,3

 

372,3

სხვა ხარჯები

27.9

 

27.9

240.5

 

240.5

97,5

 

97,5

საოპერაციოალდო

3207,0

2950.2

256.4

4274,6

5262,6

-988,0

-1019,0

 

-1019,0

არაფინანსურაქტივების ცვლილება

3458.5

2819.0

639.5

5799,8

5092,7

707,1

-25,0

 

-25,0

ზრდა

3501.0

2819.0

682.0

6399,8

5092,7

1307,1

15,0

 

15,0

კლება

42.5

 

42.5

73.5

 

73.5

40,0

 

40,0

მთლიანი სალდო

-251.9

131.2

-382,7

-2051.7

169.9

-2221.6

-994,0

 

-994,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-251.9

131.2

-382,7

-2051.7

169.9

-2221.6

-979,3

 

-979,3

ზრდა

131.2

131.2

 

169.9

169.9

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

131.2

131.2

 

169.9

169.9

 

 

 

 

კლება

382,7

 

382,7

2221.6

 

2221.6

 

 

979,3

ვალუტა და დეპოზიტები

382,7

 

382,7

2221.6

 

2221.6

 

 

979,3

ბალანსი

   

 

 

 

 

 

 

ვალდებულების ცვლილება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლისგეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

შემოსულობები

9646.3

12302.0

5404.1

6897.9

6811,1

 

6811,1

შემოსავლები

9603.8

12228.5

5404.1

6824.4

6771,1

 

6771,1

არაფინანსურია ქტივების კლება

42.5

73.5

 

73.5

40,0

 

40,0

გადასახდელები

9897,8

14353.7

5234.2

9119.5

7805,1

 

7805,1

ხარჯები

6396,8

8359,3

445,9

7913,4

7790,1

 

7790,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3501.0

5994,4

4788,3

1206,1

15,0

 

15,0

არაფინანსური აქტივების კლება

42.5

73.5

0,0

73.5

40,0

 

40,0

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-251,9

-2051,7

169,9

-2221,6

-994,0

 

-994,0

 

მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   6771,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლიფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

შემოსავლები

9603.8

12228.5

5404.1

6824.4

6771,1

 

6771,1

გადასახადები

3480.3

4494.6

 

4494.6

4581,1

 

4581,1

გრანტები

3953.1

5589.1

5404.1

185.0

185,0

 

185,0

სხვა შემოსავლები

2170.4

2144.8

 

2144.8

2005,0

 

2005,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

გადასახადები

3480.3

4994,6

 

4494,6

4581,1

 

4581,1

საშემოსავლო გადასახადი

344.9

 

 

 

 

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

1384.9

 

1384.9

1731,1

 

1731,1

ქონების

გადასახადი

3135.4

3109.7

 

3109.7

2850,0

 

2850,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

255.9

290.4

 

290.4

230,0

 

230,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.8

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2757.4

2779.3

 

2779.3

2580,0

 

2580,0

არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

119.3

40.0

 

40.0

40,0

 

40,0

სხვაგადასახადები ქონებაზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 185,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

 

დასახელება

2018         წლის ფაქტი

2019    წლის გეგმა

2020      წლის პროექტი

გრანტები

3953.1

5589.1

185,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

 

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3953.1

5589.1

185,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

817.9

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185.0

185.0

185,0

სხვა პროექტები

 

501.5

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2950.2

4902.6

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

2950.2

4122.4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

256.0

 

გრანტები

 

524.2

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2005,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

2170.4

2144.8

2005,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1802.1

1932.8

1820,0

პროცენტები

139.4

150.0

100,0

რენტა

1662.7

1782.8

1720,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1638.6

1762.8

1700,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

24.1

20.0

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

196.4

77.0

70,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

151.4

50.0

50,0

სანებართვო მოსაკრებელი

107.3

10.0

10,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

43.5

40.0

40,0

შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან

45.0

27.0

20,0

შერეული და სხვა ააკლასიფიცირებული შემოსავლები

94.1

15.0

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

77.8

120.0

100,0

 

 

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7790,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

ხარჯები

6396,8

8359,3

445,9

7913,4

7790,1

 

7790,1

შრომის ანაზღაურება

1420.2

1503.0

 

1503.0

1503,0

 

1503,0

საქონელი და მომსახურება

945.8

1792,4

445,9

1346,5

1161,6

 

1161,6

პროცენტები

48.9

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

სუბსიდიები

3613.2

4366,1

 

4366,1

4570,7

 

4570,7

გრანტები

12.5

35.0

 

35.0

35,0

 

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

328.3

372.3

 

372.3

372,3

 

372,3

სხვა ხარჯები

27.9

240.5

 

240.5

97,5

 

97,5

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -25,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის პროექტი

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3501.0

6399.8

15,0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   40,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

42.5

73.5

40,0

ძირითადი აქტივები

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

მიწა

   
    

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისდაარაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2043.0

3470.2

2779,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2036.1

3460.2

2769,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2016.4

3410.2

2719,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

19.7

50.0

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2.0

5.0

5,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

2.0

5.0

5,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4.9

5.0

5,0

702

თავდაცვა

97.2

103.0

103,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

ხანძარ საწინააღმდეგო დაცვა

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2582.1

3611.0

 

7045

ტრანსპორტი

2582.1

3611.0

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2582.1

3611.0

 

705

გარემოს დაცვა

413,6

119,9

695,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

249,5

1,8

44,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

164.1

118.1

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

651,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1316,0

2112,1

305,0

7061

ბინათმშენებლობა

6.2

0.5

20,0

7063

წყალმომარაგება

590.1

408.6

35,0

7064

გარე განათება

115.1

557.1

250,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

604,6

1145,9

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

86.8

96.2

95,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

86.8

96.2

95,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1053.5

1466.0

1158,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

282.9

619.5

300,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

673.4

749.5

745,7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

68.0

68.0

68,0

7084

ახალგაზრდული და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.2

29.0

45,0

709

განათლება

1695.3

2711.0

1870,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1695.3

2058.5

1870,9

7092

ზოგადი განათლება

 

652.5

 

710

სოციალურ დაცვა

610.3

664.3

669,3

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

610.0

663.4

667,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.3

0.9

2,3

 

სულ

9897,8

14353.7

7805,1

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -994,0 ათასი ლარის ოდენობით;

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -

 ათასი ლარის ოდენობით.

 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა     ათასი  ლარის ოდენობით.
 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების       ათასი  ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 82.0ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 103.0ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 

თავი II

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2019-2023 წ.

მუხლი 16.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

 

 

 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

                                                                                               ორგ. კოდი

დასახელება

2018  წლის   ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

2020 წლის პროექტი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

3498,2

4841,2

305,0

305,0

305,0

305,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2582,1

3611,0

 

 

 

 

02  02

წყლის სისტემის განვითარება

590,1

408,6

35,0

 

 

 

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

35,0

 

 

 

02 03

 გარეგანათება

115,1

557,1

250,0

250,0

250,0

250,0

02 0301

გარეგანათების  ქსელის ექსპლოატაცია ელენერგია

 

 

250,0

250,0

250,0

250,0

0204

ავარიული ობიექტების ა 

 

 

20,0

20,0

20,0

20,0

02 05

მრავალსართულინი საცხოვრებელი   კორპუსების სახურავებისა  და ფასადების რეაბილიტაცია

6,2

0,5

 

 

 

 

020502

საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია

164,1

118,1

 

 

 

 

0207

კეთილმოწყობა

40,6

145,9

 

 

 

 

( პროგრამული  კოდი  03 01)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება  და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2020 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში  არსებული შიდა  გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

შედეგების  შეფასების  ინდიკატორები:

 • საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

 

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი 03 02)

 •  
 • საბოლოო  შედეგები:
 • მოსახლეობის საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება;
 • განათებული ქალაქი და სოფლები;
 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 •            საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
 • ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
 •           საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

 

 1. 1)

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2020 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

ბ.ბ) წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია,

 

ბ.გ) გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 03)

 

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა,

 

ბ.დ) გარემოს დაცვითი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 

გარემოს დაცვითი  ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში  ქ. დედოფლისწყაროსა და  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება  და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე  სისტემები.

 

გ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, დედოფლისწყაროსა და სოფლებში  აგრეთვე  მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

 

    მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
 • გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები  და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.

 

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

 

მუხლი 17. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018     წლის        ფაქტი

2019                 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

2021წლის პროგნოზი

 

2022 წლის პროგნზი

 

04 00

განათლება

1695.3

2711.0

1870,9

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1695.3

2058.5

1870.9

 

 

04 02

ზოგადი განათლება

 

652.5

 

 

 

 

1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 

აღნიშნული  პროგრამით შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 974 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

 

მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

 

1. როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის  კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება   უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის,  ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 

 

 

#

დასახელება

2020 წლის პროექტი

2021წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1158,7

1158,7

1158,7

1158,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

300,0

300,0

300,0

300,0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

300,0

300,0

300,0

300,0

05 01 02

სპორტული დარბაზების მშენებლობა

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

745,7

745,7

745,7

745,7

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

100,0

100,0

100,0

05 02 02

კულტურის სახლი

250,0

250,0

250,0

250,0

050203

ხელოვნების სკოლა

130,0

130,0

130,0

130,0

050204

ბიბლიოთეკები

57,0

57,0

57,0

57,0

050205

მუზეუმი

51,0

51,0

51,0

51,0

050206

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

8,5

8,5

8,5

8,5

050207

ადმინისტრაციული ხარჯები

97,0

97,0

97,0

97,0

050208

 ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა

52,2

52,2

52,2

52,2

 

 

 

 

 

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

45,0

45,0

45,0

45,0

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა  და საგამომცემლო საქმიანობა

68,0

68,0

68,0

68,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსადა ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

 1. 9 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:
 • ქართული  ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
 • ძალოსნობა;
 • ფეხბურთი;
 • კალათბურთი;
 • კიკბოქსინგი;
 • რაგბი

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა

 

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

 

ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდებასხვადასხვა ღონისძიებები:

 • ლიტერატურული დილა
 • მკითხველთა კონფერენცია
 • თემატური საღამოები
 • წიგნის განხილვა
 • თემატური გამოფენები

      პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

 

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

გ.  საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 03)

 

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში,  ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.

 

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 •  მოზარდი თაობისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

(პროგრამული კოდი 05 04)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო  გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

 

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
 • გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 •  ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

 

 • 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

 

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფსმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ორგ.კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტ

2019 გეგმა

2020 წლის პროექტი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

697.1

760.5

764,3

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

86.8

96.2

95,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

610.3

664.3

669,3

 

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

 

 

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

380.0

423.4

422,0

 

 

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

230.0

240.0

245,0

 

 

06 02 04

ვეტერანთადაკრძალვისხარჯები

0.3

0.9

2,3

 

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

 

 

 

 

 

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 01)

 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის  გამწვავების დროული  გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა,  გათბობის  ხარჯით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • მძიმე  სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

ბ.ა)  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილისა და ინვალიდის ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 18-22 ლარის ოდენობით;
 • სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომლის ორივე მშობელი ან მარტოხელა მშობელი  რეგისტრირებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
 • სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსება ან თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;
 • ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 60 ლარი (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე)  ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახი -1000 ლარი ერთჯერადად;
 • მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდი ან მონაწილე -250 ლარი ერთჯერადად;
 • ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქე-100 ლარი ყოველთვიურად;
 • აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ოჯახი - 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად.
 •  100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქე-300 ლარი ერთჯერადად.
 • მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი შვილი და ოთხი მაინც არის არასრულწლოვანი (18 წლამდე) ბავშვი -თითოეულზე 50 ლარი ერთჯერადად.

 

ბ.ბ)  უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

 

ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.

 

 

 • 20. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

97.2

103.0

103,0

103,0

103,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

 

 

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

97.2

103.0

103,0

103,0

103,0

 

 

) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ათას ლარში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2018ფაქტი

 

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

 

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტი

9897.8

7078.8

2819

14353.7

9119.5

5234.2

7676.001

7676

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

6396.8

6396.8

0

8313.9

7812.4

501.5

7661.001

7661

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

1420.2

1420.2

0

1503

1503

0

1503.001

1503

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

945.8

945.8

0

1383.8

1242.3

141.5

1161.6

1161.6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   პროცენტები

48.9

48.9

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

3613.2

3613.2

0

4369.3

4369.3

0

4441.6

4441.6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   გრანტები

12.5

12.5

0

35

35

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სოციალური უზრუნველყოფა

328.3

328.3

0

372.3

372.3

0

372.3

372.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

27.9

27.9

0

240.5

240.5

0

97.5

97.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3501

682

2819

6399.8

1307.1

5092.7

15

15

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2170.7

2170.7

0

3573.2

3148.2

425

2882.1

2882.1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

2081.5

2081.5

0

2866

2866

0

2867.1

2867.1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

1420.2

1420.2

0

1503

1503

0

1503

1503

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

558.2

558.2

0

1160.5

1160.5

0

1161.6

1161.6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   პროცენტები

48.9

48.9

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

20

20

0

20

20

0

20

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   გრანტები

12.5

12.5

0

35

35

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

21.7

21.7

0

97.5

97.5

0

97.5

97.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.8

51.8

0

707.2

282.2

425

15

15

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2113.6

2113.6

0

3513.2

3088.2

425

2822.1

2822.1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

2061.8

2061.8

0

2806

2806

0

2807.1

2807.1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

1420.2

1420.2

0

1503

1503

0

1503

1503

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

558.2

558.2

0

1150.5

1150.5

0

1151.6

1151.6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   პროცენტები

48.9

48.9

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

20

20

0

20

20

0

20

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   გრანტები

12.5

12.5

0

35

35

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

2

2

0

47.5

47.5

0

47.5

47.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.8

51.8

0

707.2

282.2

425

15

15

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 01 01

    დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

609

609

0

717

717

0

666.4

666.4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

596.8

596.8

0

660.3

660.3

0

661.4

661.4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

409.4

409.4

0

437

437

0

437

437

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

187.4

187.4

0

178.3

178.3

0

179.4

179.4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

0

0

0

45

45

0

45

45

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

12.2

0

56.7

56.7

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 01 02

  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

1407.4

1407.4

0

2693.2

2268.2

425

2052.7

2052.7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

1367.8

1367.8

0

2042.7

2042.7

0

2042.7

2042.7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

927.9

927.9

0

983

983

0

983

983

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

356.5

356.5

0

952.2

952.2

0

952.2

952.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   პროცენტები

48.9

48.9

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

20

20

0

20

20

0

20

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   გრანტები

12.5

12.5

0

35

35

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

2

2

0

2.5

2.5

0

2.5

2.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.6

39.6

0

650.5

225.5

425

10

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

97.2

97.2

0

103

103

0

103

103

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

97.2

97.2

0

103

103

0

103

103

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

82.9

82.9

0

83

83

0

83

83

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

14.3

14.3

0

20

20

0

20

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

57.1

57.1

0

60

60

0

60

60

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

57.1

57.1

0

60

60

0

60

60

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

37.4

37.4

0

10

10

0

10

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

19.7

19.7

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

19.7

19.7

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

19.7

19.7

0

50

50

0

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

19.7

19.7

 

50

50

 

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 02 02

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

2

2

0

5

5

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

2

2

0

5

5

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

2

2

0

5

5

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 02 03

ჰერალდიკა

4.9

4.9

0

5

5

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

4.9

4.9

0

5

5

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

4.9

4.9

0

5

5

0

5

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

01 04

 

30.5

30.5

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

30.5

30.5

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

30.5

30.5

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

3498.2

723.9

2774.3

4841.2

815.4

4025.8

285

285

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

137.4

137.4

0

80.5

80.5

0

285

285

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

0

0

0

80

80

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

285

285

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

6.2

6.2

0

0.5

0.5

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3360.8

586.5

2774.3

4760.7

734.9

4025.8

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2582.1

444.1

2138

3611

564.8

3046.2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

43.6

43.6

0

80

80

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

0

0

0

80

80

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2538.5

400.5

2138

3531

484.8

3046.2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

590.1

84.5

505.6

408.6

104.2

304.4

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

590.1

84.5

505.6

408.6

104.2

304.4

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 02 02

წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

0

0

0

0

0

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

0

0

 

0

0

 

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 03

   გარე განათება

115.1

113

2.1

557.1

62

495.1

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

87.6

87.6

0

0

0

0

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

25.4

2.1

557.1

62

495.1

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 03 01

     გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია  ელ ენერგია

0

0

0

0

0

0

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები  ააიპ -ს

0

 

 

0

0

 

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია

6.2

6.2

0

0.5

0.5

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

6.2

6.2

0

0.5

0.5

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

6.2

6.2

 

0.5

0.5

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 05 02

საკანალიზაცი სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

164.1

35.6

128.5

118.1

25.4

92.7

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.1

35.6

128.5

118.1

25.4

92.7

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

02 07

კეთილმოწყობა

40.6

40.5

0.1

145.9

58.5

87.4

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.6

40.5

0.1

145.9

58.5

87.4

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

813.5

813.5

0

1001.8

1001.8

0

715

715

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

813.5

813.5

0

968.9

968.9

0

715

715

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

249.5

249.5

0

1.8

1.8

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

564

564

0

967.1

967.1

0

715

715

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

32.9

32.9

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

03 01

  აიპ,, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი"

564

564

0

1000

1000

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

564

564

0

967.1

967.1

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები  ააიპ -ს

564

564

 

967.1

967.1

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

32.9

32.9

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

03 02

 სასაფლაოების,  მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0

0

0

0

0

0

44

44

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

44

44

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები  ააიპ -ს

0

 

 

0

0

 

44

44

 

150+50

სასაფლაოები

 

 

 

 

 

 

 

a

a

03 03

   დასუფთავების ღონისძიებები

249.5

249.5

0

1.8

1.8

0

671

671

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

249.5

249.5

0

1.8

1.8

0

671

671

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

249.5

249.5

0

1.8

1.8

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

671

671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

04 00

განათლება

1695.3

1650.6

44.7

2711

2149.6

561.4

1870.9

1870.9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

1627.4

1627.4

0

2514.9

2013.4

501.5

1870.9

1870.9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

0

0

0

141.5

0

141.5

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

1627.4

1627.4

0

1870.9

1870.9

0

1870.9

1870.9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

0

0

0

142.5

142.5

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.9

23.2

44.7

556.1

136.2

419.9

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

1695.3

1650.6

44.7

2058.5

1998.6

59.9

1870.9

1870.9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

1627.4

1627.4

0

1870.9

1870.9

0

1870.9

1870.9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

1627.4

1627.4

0

1870.9

1870.9

 

1870.9

1870.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.9

23.2

44.7

187.6

127.7

59.9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

04 03

განათლების ღონისძიებები  (სკოლები)

0

0

0

652.5

151

501.5

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0

0

0

284

142.5

141.5

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   საქონელი და მომსახურება

0

0

0

141.5

0

141.5

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სხვა ხარჯები

0

 

 

142.5

142.5

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

368.5

8.5

360

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1053.5

1053.5

0

1466

1244

222

1158.701

1158.7

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

1033.8

1033.8

0

1124.5

1124.5

0

1158.701

1158.7

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

0.001

0

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

1033.8

1033.8

0

1124.5

1124.5

0

1158.7

1158.7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

19.7

0

341.5

119.5

222

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

268.6

268.6

0

619.5

397.5

222

300

300

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

268.6

268.6

0

282

282

0

300

300

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

268.6

268.6

0

282

282

0

300

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

337.5

115.5

222

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

268.6

268.6

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

14.3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 01 01

         სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

268.6

268.6

0

282

282

0

300

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

268.6

268.6

0

282

282

0

300

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

268.6

268.6

 

282

282

 

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

0.001

0

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0.001

0

0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   შრომის ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

0.001

 

0.001

0.001

0.001

0

 

 

 

 

 

 

a

a

05 01 03

სპორტული დარბაზების , მოედნების მშენებლობა

14.3

14.3

0

337.5

115.5

222

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

14.3

 

337.5

115.5

222

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

673.4

673.4

0

749.5

749.5

0

745.7

745.7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

669.5

669.5

0

745.5

745.5

0

745.7

745.7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

669.5

669.5

0

745.5

745.5

0

745.7

745.7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

3.9

0

4

4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

94.7

94.7

0

100

100

0

100

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

94.7

94.7

0

100

100

0

100

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

94.7

94.7

0

100

100

0

100

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 02

 დედოფლისწყაროს კულტურის სახლი

248.3

248.3

0

250.2

250.2

0

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

244.4

244.4

0

249.7

249.7

0

250

250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები  323.4+38.8+7.9

244.4

244.4

 

249.7

249.7

 

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

3.9

 

0.5

0.5

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 03

ა(ა)იპ  დედოფლისწყაროს,, ხელოვნების სკოლა"

104.7

104.7

0

130

130

0

130

130

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

104.7

104.7

0

130

130

0

130

130

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

104.7

104.7

 

130

130

 

130

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 04

ბიბლოთეკები

56.6

56.6

0

57

57

0

57

57

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

56.6

56.6

0

57

57

0

57

57

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

56.6

56.6

 

57

57

 

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 05

მუზეუმები

51

51

0

54.6

54.6

0

51

51

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

51

51

0

51.1

51.1

0

51

51

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

51

51

 

51.1

51.1

 

51

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3.5

3.5

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 06

 ძეგლთა დაცვის ხარჯები

8.5

8.5

0

8.5

8.5

0

8.5

8.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

8.5

8.5

0

8.5

8.5

0

8.5

8.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

8.5

8.5

 

8.5

8.5

 

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 07

 აიპ  კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ადმინისტრაციული ხარჯები

59.9

59.9

0

97

97

0

97

97

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

59.9

59.9

0

97

97

0

97

97

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

59.9

59.9

 

97

97

 

97

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 02 08

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა"

49.7

49.7

0

52.2

52.2

0

52.2

52.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

49.7

49.7

0

52.2

52.2

0

52.2

52.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

49.7

49.7

 

52.2

52.2

 

52.2

52.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

29.2

29.2

0

29

29

0

45

45

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

27.7

27.7

0

29

29

0

45

45

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

27.7

27.7

 

29

29

 

45

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

1.5

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

05 04

ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

68

68

0

68

68

0

68

68

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

68

68

0

68

68

0

68

68

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

68

68

 

68

68

 

68

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

697.1

697.1

0

760.5

760.5

0

764.3

764.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

696.3

696.3

0

759.1

759.1

0

764.3

764.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

368

368

0

386.8

386.8

0

392

392

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სოციალური უზრუნველყოფა

328.3

329.6

0

372.3

372.3

0

372.3

372.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0

1.4

1.4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა 

86.8

86.8

0

96.2

96.2

0

95

95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

86

86

0

94.8

94.8

0

95

95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

 

86

0

94.8

94.8

0

95

95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0

1.4

1.4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

86.8

86.8

0

96.2

96.2

0

95

95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

86

86

0

94.8

94.8

0

95

95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

86

86

 

94.8

94.8

 

95

95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

 

1.4

1.4

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 02

  სოციალური დაცვა

610.3

610.3

0

664.3

664.3

0

669.3

669.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

610.3

610.3

0

664.3

664.3

0

669.3

669.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

282

282

0

292

292

0

297

297

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სოციალური უზრუნველყოფა

328.3

329.6

0

372.3

372.3

0

372.3

372.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

328

328

0

371.4

371.4

0

370

370

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

328

328

0

371.4

371.4

0

370

370

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სოციალური უზრუნველყოფა

328

328

 

371.4

371.4

 

370

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 02 02

ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0.3

0.3

0

0.9

0.9

0

2.3

2.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

0.3

0.3

0

0.9

0.9

0

2.3

2.3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.3

 

0.9

0.9

 

2.3

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 02 03

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

230

230

0

240

240

0

245

245

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

230

230

0

240

240

0

245

245

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

230

230

 

240

240

 

245

245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

a

06 02 04

ააიპ  საქართველოს წითელი ჯვარი

52

52

0

52

52

0

52

52

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

ხარჯები

52

52

0

52

52

0

52

52

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

   სუბსიდიები

52

52

 

52

52

 

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

      თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22

     დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23.

    დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24.

2019 წლის განმავლობაში  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 25.

  დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26

1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 27.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 28.

   მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

   წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 29.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 30.

1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  82,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 31.

   2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ნუგზარ პაპიაშვილი

გააზიარე