კონკურსები
ჩაერთე ადგილობრივ თვითმმართველობაში

კონკურსები

                                                                                                                    

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD II პროგრამის ფარგლებში, "HEKS-EPER" აცხადებს საგრანტო კონკურსს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში.

 

           შესავალი

 

HEKS-EPER საქართველო, დედოფლისწყაროს ადგილობრივ  სამოქმედო ჯგუფთან (LAG) და ბიოლოგიური მეურნეობის ასოციაცია "ელკანა“-სთან ერთად აცხადებს პირველ ღია საგრანტო კონკურსს სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ინიციატივების მხარდასაჭერად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში.

 

კონკურსი  მიმდინარეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, სოფლის განვითარების პროექტის ENPARD II - ის ფარგლებში. საგრანტო კონკურსი მოიცავს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებს და აპლიკაციები შეფასდება დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის (LDS) და მისი პრიორიტეტების შესაბამისად.

 

საგრანტო კონკურსის მიზანი

 

კონკურსის მიზანია იმ პროექტების დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს ცხოვრების დონისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში შემავალი პრიორიტეტებისა და მიზნების გათვალისწინებით.  

 

_______________________________________________________________________

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი

პროექტი PROCEED - მოქალაქეთა ჩართულობა ეკონომიკურ განვითარებისათვის

პირველი საგრანტო კონკურსი - კონცეფციის ფორმა

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG),  „PROCEED“ პროექტთან თანამშრომლობით, აცხადებს პირველ საგრანტო კონკურსს კონცეფციის მიღებაზე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასთან.

 

 

კონკურსის დასაწყისი:                    18 იანვარი, 2018

დასრულების საბოლოო ვადა:       4 თებერვალი, 2018

 

კონკურსი, რომელიც გულისხმობს გრანტის გამოყოფას 375.000 ევროს ოდენობით, იყოფა სამ (3)  ლოტად:

 

პირველი ლოტი:

ლოტის საერთო ოდენობა შეადგენს: 125.000 ევროს;

აპლიკანტები საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლებით:

ა) არასამთავრობო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ასოციაციები, ორგანიზაციები

ბ) დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი;

გ) დედოფლისწყაროს ადგილობრივი თემის არაფორმალური ჯგუფები;

დ) „ა“, „ბ“ და „გ“ უწყებებს შორის შექმნილი კოოპერატივები.

 

მეორე ლოტი:

ლოტის საერთო ოდენობა შეადგენს: 125.000 ევროს;

აპლიკანტები საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლებით:

ა) რეგისტრირებული კოოპერატივები (სასოფლო-სამეურნეო ან არასასოფლო-სამეურნეო).

ბ) იურიდიული პირები (მაგ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები).

 

მესამე ლოტი:

ლოტის საერთო ოდენობა შეადგენს: 125.000 ევროს;

აპლიკანტები ტენდერში მონაწილეობის უფლებით:

ა) ინდივიდუალური პირები;

ბ) სტარტაპები.

 

 

დაშვების ზოგადი წესები:

საგრანტო კონკურსში მისაღები იქნება ყველა იმ პროექტის კონცეფცია, რომელიც განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალურ რეგიონში. პროექტიდან მიღებული უშუალო სარგებელი მიმართული უნდა იყოს დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის მიზნების განხორციელებისაკენ. საგრანტო კონკურსში  დაიშვება ყველა კონცეფციის ფორმა, რომელსაც აპლიკანტი წარმოადგენს კონკურსის დასრულების საბოლოო დღის 24:00 სთ-მდე ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით „PROCEED“-ის მისამართზე: georgia@heks-eper.org

კონცეფციის ფორმები სრულად უნდა იყოს შევსებული! კონცეფციის ფორმები უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის არანაკლებ ერთ მიზანსა და ერთ პრიორიტეტს.

 

აპლიკაციის/კონცეფციის ფორმა

კონცეფციის ფორმის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქედან:  http://enpard.ge/en/grants-calls/

 კონცეფციის ფორმის ბეჭდური ფორმატის მიღება შესაძლებელია ტენდერის „დანართ N1“ მითითებული საკონტაქტო პირებისაგან.

 

მხარდამჭერი დოკუმენტაცია

გრანტის ყველა პირობა და წესი წარმოადგენს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ნაწილს, დანართი N1 - გრანტის განაწილების მექანიზმი.

ადგილობირივ განვითარების სტრატეგიის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქედან: http://enpard.ge/en/grants-calls/

ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ბეჭდური ფორმატის მიღება შესაძლებელია საგრანტო კონკურსის დანართში N1 მითითებული საკონტაქტო პირებისაგან.

 

კონცეფციის ფორმათა შეფასება მოხდება 5 თებერვლიდან - 27 თებერვლამდე (2018).

შერჩეული კანდიდატების მიიღებენ შეტყობინებას 2018 წლის 28 თებერვალს. 

                     

გააზიარე