დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

13 დეკემბერი, 2018

 

თავი I

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017წლისფაქტი

2018წლისგეგმა

2019  წლისპროექტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

შემოსავლები

8240.9

2163.6

6077.3

9002,5

2880,6

6121,9

6319.9

 

6319.9

გადასახადები

3304,0

 

3304,0

3190,0

 

3190,0

4234,9

 

4234,9

გრანტები

2978.1

2163.6

814.5

3883,5

2880,6

1002,9

185,0

 

185,0

სხვაშემოსავლები

1958.8

 

1958.8

1929,0

 

1929,0

1900.0

 

1900.0

ხარჯები

5583.5

 

5583.5

6668,0

 

6668,0

7074.8

 

7074.8

შრომისანაზღაურება

1078,1

 

1078,1

1460,0

 

1460,0

1503,0

 

1503,0

საქონელიდამომსახურება

1407,2

 

1407,2

1108,8

 

1108,8

680.2

 

680.2

ძირითადიკაპიტალისმომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

   

49,1

 

49,1

50,0

 

50,0

სუბსიდიები

2765,7

 

2765,7

3635,9

 

3635,9

4359.3

 

4359.3

გრანტები

12,5

 

12,5

12,5

 

12,5

12,5

 

12,5

სოციალურიუზრუნველყოფა

317,5

 

317,5

333,0

 

333,0

372.3

 

372.3

სხვახარჯები

2,5

 

2,5

68,7

 

68,7

97,5

 

97,5

საოპერაციოალდო

2657,2

2163,6

493,6

2334,5

2880,6

-546,1

-754.9

 

-754.9

არაფინანსურაქტივებისცვლილება

2727,3

1553,2

1174,1

5233,4

3524,6

1708,8

35,0

 

35,0

ზრდა

2877,4

1553,2

1324,2

5333,4

3524,6

1808,8

85,0

 

85,0

კლება

150,1

 

150,1

100,0

0,0

100,0

50.0

 

50.0

მთლიანისალდო

-69,9

610,4

-680,3

-2898,9

-644,0

-2254,9

-789.9

 

-789.9

ფინანსურიაქტივებისცვლილება

-70,0

610,4

-680,4

-2898,9

-644,0

-2254,9

-789.9

 

-789.9

ზრდა

610,4

610,4

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალუტადადეპოზიტები

610,4

610,4

0,0

 

 

 

 

 

 

კლება

680,4

 

680,4

2898,9

644,0

2254,9

789.9

 

789.9

ვალუტადადეპოზიტები

680,4

 

680,4

2898,9

644,0

2254,9

789.9

 

789.9

ბალანსი

   

 

 

 

 

 

 

valdebulebiscvlileba

 

  

 

 

 

 

 

 

saSinao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018წლისგეგმა

2019წლისპროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

შემოსულობები

8391,0

9102,5

2880,6

6221,9

6369.9

 

6369.9

შემოსავლები

8240,9

9002,5

2880,6

6121,9

6319.9

 

6319.9

არაფინანსურიაქტივებისკლება

150,1

100,0

 

100,0

50.0

 

50.0

გადასახდელები

8461,0

12001,4

3524,6

8476,8

7159.8

 

7159.8

ხარჯები

5583,5

6668,0

 

6668,0

7074.8

 

7074.8

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

2877,4

5333,4

3524,6

1808,8

85,0

 

85,0

არაფინანსურიაქტივებისკლება

150,1

100,0

 

100,0

50.0

 

50.0

ვალდებულებებისკლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთისცვლილება

-69.9

-2898,9

-644.0

-2254.9

-789.9

 

-789.9

 

 

მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   6319.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლიფაქტი

2018 წლისგეგმა

2019 წლისპროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

შემოსავლები

8240,9

9002,5

2880,6

6121,9

6319.9

 

6319.9

გადასახადები

3304,0

3190,0

 

3190,0

4234,9

 

4234,9

გრანტები

2978,1

3883,5

2880,6

1002,9

185,0

 

185,0

სხვაშემოსავლები

1958,8

1929,0

 

1929,0

1900,0

 

1900,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლისგეგმა

2019 წლისპროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

გადასახადები

3304,0

3190,0

 

3190,0

4234,9

 

4234,9

საშემოსავლო გადასახადი

312,6

290,0

 

290,0

 

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

 

 

 

1384,9

 

1384,9

ქონებისგადასახადი

2991,4

2900,0

 

2900,0

2850,0

 

2850,0

საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა)       

185,1

200,0

 

200,0

230,0

 

230,0

ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა)

3,5

2,0

 

2,0

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

2688,1

2620,0

 

2620,0

2580,0

 

2580,0

არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

114,5

78,0

 

78,0

40,0

 

40,0

სხვაგადასახადებიქონებაზე

0,2

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები185,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017წლისფაქტი

2018წლისგეგმა

2019წლისპროექტი

გრანტები

2978,1

3883,5

185,0

სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი

2978,1

3883,5

185,0

ბიუჯეტითგათვალისწინებულიტრანსფერები

814,5

1002,9

185,0

გათანაბრებითიტრანსფერი

629,5

817,9

 

მიზნობრივიტრანსფერიდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლად

185,0

185,0

185,0

სხვაპროექტები

 

 

 

ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

2163,6

2880,6

0

რეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდისპირველადიგანაწილება

2163,6

2880,6

0

სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

 

 

 
 

 

 

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1900,0ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019წლისპროექტი

სხვაშემოსავლები

1958,8

1929,0

1900,0

შემოსავლებისაკუთრებიდან

1628,3

1661,0

1700.0

პროცენტები

212,4

185,0

150,0

რენტა

1415,9

1476,0

1550.0

მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის

1386,4

1456,0

1530.0

შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

29,5

20,0

20,0

საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია

81,4

155,0

70,0

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები

50,0

137,0

50,0

სანებართვომოსაკრებელი

6,2

97,0

10,0

 

 

 

 

სამხედროსავალდებულოსამსახურისგადავადებისმოსაკრებელი

 

 

 

ადგილობრივიმოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის

43,8

40,0

40,0

შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან

31,4

18,0

20,0

 შერეული და სხვა აკლასიფიცირებული შემოსავლები

170,2

43,0

10,0

ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები

78,9

70,0

120.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7074.8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლისგეგმა

2019წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

ხარჯები

5583,5

6668,0

 

6668,0

7074.8

 

7074.8

შრომისანაზღაურება

1078,1

1460,0

 

1460,0

1503.0

 

1503.0

საქონელიდამომსახურება

1407,2

1108,8

 

1108,8

680.2

 

680.2

პროცენტები

 

49,1

 

49,1

50.0

 

50.0

სუბსიდიები

2765,7

3635.9

 

3635.9

4359.3

 

4359.3

გრანტები

12,5

12.5

 

12.5

12.5

 

12.5

სოციალურიუზრუნველყოფა

317,5

333.0

 

333.0

372.3

 

372.3

სხვახარჯები

2,5

68.7

 

68.7

97.5

 

97.5

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -35.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

 

 

დასახელება

2017წლისფაქტი

2018 წლისგეგმა

2019  წლის პროექტი

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

2877.4

5333.4

85.0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა85.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ბ)განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება   50,0ათასილარისოდენობით, მათშორის:

დასახელება

2017 წლისფაქტი

2018 წლისგეგმა

2019 წლის პროექტი

არაფინანსურიაქტივებისკლება

150.1

100.0

50.0

ძირითადიაქტივები

   

არაწარმოებულიაქტივები

   

მიწა

   
    

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდაფუნქციონალურჭრილში, თანდართულირედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1902.7

2456.7

2265.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1895.5

2446.7

2255.2

01.770111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1895.5

2396.7

2205.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

50.0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.1

5.0

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.1

5.0

5.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.1

5.0

5.0

702

თავდაცვა

86.0

103.0

103.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1342.0

3036.3

80.0

7045

ტრანსპორტი

1342.0

3036.3

80.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1342.0

3036.3

80.0

705

გარემოს დაცვა

850.5

1218.4

980.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

639.6

854.8

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

210.9

363.6

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

942.1

1511.1

0

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

233.7

1065.0

 

7064

გარე განათება

571.6

276.7

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

136.8

153.2

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

99.0

86.0

82.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

99.0

86.0

82.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1067.6

1098.4

1109.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

333.3

343.0

265.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

642.6

658.4

747.3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65.0

68.0

68.0

7084

ახალგაზრდული და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

26.7

29.0

29.0

709

განათლება

1593.5

1876.5

1876.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1593.5

1876.5

1876.0

710

სოციალური დაცვა

577.5

615.0

664.3

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

575.7

612.0

662.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1.8

3.0

2,3

 

სულ

8460,9

12001,4

7159.8

 

 

 

 

 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანისალდო-  789.9ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-789.9  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება789,9 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 82.0ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 103.0ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2022წ.

მუხლი 16.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციადედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

 

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019წლის გეგმა

2020წლის პროგნოზი

2021წლის

პროგნოზი

 

 

 

2022 წლის პროგნოზი

 

 

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

5765,8

1060,0

1113,0

1168,0

1226,0

 

 

03 01

საგზაოინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

3036,3

80,0

84,0

88,0

92,0

 

 

03 02

კომუნალურიინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაციადა

ექსპლუატაცია

2576,3

980,0

1029,0

1080,0

1134,0

 

 

030201

ბინათმშენებლობისღონისძიებები

16,2

 

 

 

 

 

 

03 02 02

წყლისსისტემებისმოწყობა-რეაბილიტაციისღონისძიებები

1065,0

 

 

 

 

 

 

03 02 03

გარეგანათებისმოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

276,7

 

 

 

 

 

 

03 02 04

გარემოსდაცვითიღონისძიებები

1218,4

980,0

1029,0

1080,0

1134,0

 

 

03 02 05

სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობასაბინაოკომუნალურმეურნეობაში

0

 

 

 

 

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისღონისძიებები

153.2

 

 

 

 

 

 

          

 

ა)საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

(პროგრამული  კოდი  03 01)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება  და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2019 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში  არსებული შიდა  გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

             შედეგების  შეფასების  ინდიკატორები:

 • საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

 

 1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი 03 02)

 •  
 • საბოლოო  შედეგები:
 • მოსახლეობის საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება;
 • განათებული ქალაქი და სოფლები;
 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
 • ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
 • საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

 

 1. 1)

 

 

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2019 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

ბ.ბ)წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია,

 

ბ.გ)გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 03)

 

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა,

 

ბ.დ) გარემოს დაცვითი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 

გარემოს დაცვითი  ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში  ქ. დედოფლისწყაროსა და  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება  და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე  სისტემები.

 

გ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, დედოფლისწყაროსა და სოფლებში  აგრეთვე  მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

 

    მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
 • გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები  და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.

 

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.
 •  

მუხლი 17. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

 

 

 

 

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 გეგმა

2019წლისგეგმა

2020წლისპროგნოზი

2021წლის პროგნოზი

 

2022წლის პროგნზი

 

04 00

განათლება

1876,5

1876,0

1969,8

2067,8

2170,8

04 01

სკოლამდელიგანათლება

1876,5

1876,0

1969,8

2067,8

2170,8

 

1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 

აღნიშნული  პროგრამით შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 974 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

 

მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

 

1. როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის  კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება   უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის,  ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 

 

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018წლის გეგმა

2019 გეგმა

2020წლის პროგნოზი

2021წლის პროგნოზი

 

2022 წლის პროგნოზი

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი

1098,4

1109,3

1163,5

1220,5

1279,2

05 01

სპორტისგანვითარებისხელშეწყობა

343,0

265,0

278,0

291,9

305,9

05 01 01

სპორტულიორგანიზაციებისხელშეწყობა

262.0

265,0

278,0

291,9

305,9

05 01 02

სპორტულიდარბაზების/მოედნებისშეძენა/ მშენებლობა

81,0

 

 

 

 

05 02

კულტურისგანვითარებისხელშეწყობა

658,4

747,3

784,1

822,7

862,7

05 02 01

კულტურისორგანიზაციებისხელშეწყობა

582,3

647,3

679,1

712,7

747,7

05 02 02

კულტურულიღონისძიებებისხელშეწყობა

76,1

100,0

105,0

110,0

115,0

05 03

საზოგადოებრივიდაახალგაზრდულიორგანიზაციებისხელშეწყობა

29.0

29,0

30,0

31,0

32,0

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

68.0

68,0

71,4

74,9

78,6

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსადა ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

 1. 9 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:
 • ქართული  ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
 • ძალოსნობა;
 • ფეხბურთი;
 • კალათბურთი;
 • კიკბოქსინგი;
 • რაგბი

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა

 

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

 

ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდებასხვადასხვა ღონისძიებები:

 • ლიტერატურული დილა
 • მკითხველთა კონფერენცია
 • თემატური საღამოები
 • წიგნის განხილვა
 • თემატური გამოფენები

      პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

 

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 02)

 

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

გ.  საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 03)

 

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში,  ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.

 

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 •  მოზარდი თაობისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

(პროგრამული კოდი 05 04)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო  გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

 

                  მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
 • გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 •  ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

 

 • 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

 

1.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფსმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ორგ.კოდი

დასახელება

2018 გეგმა

2019 გეგმა

2020წლის პროგნოზი

2021წლისპროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა

701.0

746,3

730,0

748,0

767,9

06 01

ჯანდაცვისპროგრამები

86.0

82,0

86,0

90,3

94,8

06 02

სოციალურიპროგრამები

615.0

664,3

643,5

675,5

708,5

06 02 01

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა

 

 

 

 

 

06 02 02

სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისდახმარება

382.0

422,0

401,6

404,3

407,1

06 02 03

უმწეოთათვისუფასოსასადილოსდაფინანსება

230.0

240,0

241,5

252,5

265,1

06 02 04

ვეტერანთადაკრძალვისხარჯები

3.0

2,3

0,9

0,9

0,9

06 02 05

ოჯახებისადაბავშვთასოციალურიდაცვა

 

 

 

 

 

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 01)

 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის  გამწვავების დროული  გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა,  გათბობის  ხარჯით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • მძიმე  სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

ბ.ა)  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილისა და ინვალიდის ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 18-22 ლარის ოდენობით;
 • სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომლის ორივე მშობელი ან მარტოხელა მშობელი  რეგისტრირებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
 • სამედიცინო მომსახურების  დაფინანსება ან თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;
 • ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 60 ლარი (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე)  ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახი -1000 ლარი ერთჯერადად;
 •  მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდი ან მონაწილე -250 ლარი ერთჯერადად;
 • ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქე-100 ლარი ყოველთვიურად;
 • აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ოჯახი - 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად.
 •  100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქე-300 ლარი ერთჯერადად.
 • მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი შვილი და ოთხი მაინც არის არასრულწლოვანი (18 წლამდე) ბავშვი -თითოეულზე 50 ლარი ერთჯერადად.

ბ.ბ)  უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.

 

 

 • 20. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლისგეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

103,0

103,0

107,9

111,8

112,7

02 01

საგანგებოსიტუაციებისმართვა

 

 

 

 

 

02 02

საზოგადოებრივიწესრიგისადაუსაფრთხოებისხელშეწყობა

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნისთვდაცვისუნარიანობისამაღლებისხელშეწყობა

103,0

103,0

107,9

111,8

112,7

 

) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

 

თავი III

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტი

8461,0

1553,2

6907,8

12001,4

3524,6

8476,8

7159,8

 

7159,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129

 

129

137

 

137

137

 

137

 

ხარჯები

5583,5

 

5583,5

6668,0

 

6668,0

7074,8

 

7074,8

 

შრომის ანაზღაურება

1078,1

 

1078,1

1460,0

 

1460,0

1503,0

 

1503,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2877,4

1553,2

1324,2

5333,4

3524,6

1808,8

85,0

 

85,0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1902,8

3.9

1898,9

2456,7

0,3

2456,4

2265,2

 

2265,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

 

120

128

 

128

128

 

128

 

ხარჯები

1630,8

 

1630,8

2153,3

 

2153,3

2180,2

 

2180,2

 

შრომის ანაზღაურება

1008,4

 

1008,4

1377,0

 

1377,0

1420,0

 

1420,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,9

3,9

268,0

303,4

0,3

303,1

85,0

 

85,0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

481,7

 

481,7

664,1

 

664,1

687,0

 

687,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

 

25

27

 

27

27

 

27

 

ხარჯები

481,0

 

481,0

643,6

 

643,6

647,0

 

647,0

 

შრომის ანაზღაურება

309,2

 

309,2

437,0

 

437,0

437,0

 

437,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

 

0,6

20,5

 

20,5

40,0

 

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის  მერია

1413,9

3,9

1410,0

1732,6

0,3

1732,3

1518,2

 

1518,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

 

95

101

 

101

101

 

101

 

ხარჯები

1142,6

 

1142,6

1449,7

 

1449,7

1473,2

 

1473,2

 

შრომის ანაზღაურება

699,2

 

699,2

940,0

 

940,0

983,0

 

983,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271,3

3,9

267,4

282,9

0,3

282,6

45,0

 

45,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

 

 

 

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

01 05

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4,1

 

4,1

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

4,1

 

4,1

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

01 06

კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

         

01 09

ჰერალდიკა

3,1

 

3,1

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

3,1

 

3,1

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება

86,0

 

86,0

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

86,0

 

86,0

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,7

 

69,7

83,0

 

83,0

83,0

 

83,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

86,0

 

86,0

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

86,0

 

86,0

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,7

 

69,7

83,0

 

83,0

83,0

 

83,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3134,6

1546,3

1588,3

5765,8

3395,0

2370,8

1060,0

 

1060,0

 

ხარჯები

803,5

 

803,5

1062,8

 

1062,8

1060,0

 

1060,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2331,1

1546,3

784,8

4703,0

3395,0

1308,0

 

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1342,0

1051,6

290,4

3036,3

2375,0

661,3

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

45,8

 

45,8

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1296,2

1051,6

244,6

2956,3

2375,0

581,3

 

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1655,8

446,5

1209,3

2576,3

1019,9

1556,4

980,0

 

980,0

 

ხარჯები

757,7

 

757,7

982,8

 

982,8

980,0

 

980,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

898,1

446,5

451,6

1593,5

1019,9

573,6

 

 

 

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

 

 

 

16,2

 

16,2

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

16,2

 

16,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

233,7

174,4

59,3

1065,0

854,8

210,2

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,7

174,4

59,3

1065,0

854,8

210,2

 

 

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

571,6

101,6

470,0

276,7

9,0

267,7

 

 

 

 

ხარჯები

185,2

 

185,2

111,8

 

111,8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386,4

101,6

284,8

164,9

9,0

155,9

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

850,5

170,5

680,0

1218,4

156,1

1062,3

980,0

 

980,0

 

ხარჯები

572,5

 

572,5

854,8

 

854,8

980,0

 

980,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278,0

170,5

107,5

363,6

156,1

207,5

 

 

 

03 02 04

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

136,8

48,2

88,6

153,2

0,1

153,1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136,8

48,2

88,6

153,2

0,1

153,1

 

 

 

04 00

განათლება

1593,5

0,9

1592,6

1876,5

129,3

1747,2

1876,0

 

1876,0

 

ხარჯები

1408,2

 

1408,2

1635,2

 

1635,2

1876,0

 

1876,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,3

0,9

184,4

241,3

129,3

112,0

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1593,5

0,9

1592,6

1876,5

129,3

1747,2

1876,0

 

1876,0

 

ხარჯები

1408,2

 

1408,2

1635,2

 

1635,2

1876,0

 

1876,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,3

0,9

184,4

241,3

129,3

112,0

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1067,6

2,1

1065,5

1098,4

 

1098,4

1109,3

 

1109,3

 

ხარჯები

978,5

 

978,5

1013,5

 

1013,5

1109,3

 

1109,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,1

2,1

87,0

84,9

 

84,9

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

333,3

2,1

331,2

343,0

 

343,0

265,0

 

265,0

 

ხარჯები

244,2

 

244,2

262,0

 

262,0

265,0

 

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,1

2,1

87,0

81,0

 

81,0

 

 

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

244,2

 

244,2

262,0

 

262,0

265,0

 

265,0

 

ხარჯები

244,2

 

244,2

262,0

 

262,0

265,0

 

265,0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

89,1

2,1

87,0

81,0

 

81,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,1

2,1

87,0

81,0

 

81,0

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

642,6

 

642,6

658,4

 

658,4

747,3

 

747,3

 

ხარჯები

642,6

 

642,6

654,5

 

654,5

747,3

 

747,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

3,9

 

3,9

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

562,6

 

562,6

582,3

 

582,3

647,3

 

647,3

 

ხარჯები

562,6

 

562,6

578,4

 

578,4

647,3

 

647,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

3,9

 

3,9

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

80,0

 

80,0

76,1

 

76,1

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

80,0

 

80,0

76,1

 

76,1

100,0

 

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

26,7

 

26,7

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

26,7

 

26,7

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

05 04

ტელერადიო-მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65,0

 

65,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

65,0

 

65,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

676,5

 

676,5

701,0

 

701,0

746,3

 

746,3

 

ხარჯები

676,5

 

676,5

700,2

 

700,2

746,3

 

746,3

 

არაფინანსური აქტივ . ზრდა

 

 

 

0,8

 

0,8

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

99,0

 

99,0

86,0

 

86,0

82,0

 

82,0

 

ხარჯები

99,0

 

99,0

85,2

 

85,2

82,0

 

82,0

 

არაფინანსურიაქტივებ.ზრდა

 

 

 

0,8

 

0,8

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

577,5

 

577,5

615,0

 

615,0

664,3

 

664,3

 

ხარჯები

577,5

 

577,5

615,0

 

615,0

664,3

 

664,3

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

355,7

 

355,7

382,0

 

382,0

422,0

 

422,0

 

ხარჯები

355,7

 

355,7

382,0

 

382,0

422,0

 

422,0

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

220,0

 

220,0

230,0

 

230,0

240,00

 

240,0

 

ხარჯები

220,0

 

220,0

230,0

 

230,0

240,0

 

240,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,8

 

1,8

3,0

 

3,0

2,3

 

2,3

 

ხარჯები

1,8

 

1,8

3,0

 

3,0

2,3

 

2,3

 

 

      თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22

        დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23.

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24.

2019 წლის განმავლობაში  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 25.

  დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26

1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 27.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 28.

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესითიძულებითჩამოჭრილითანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 29.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 30.

1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  82,0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103,0 ათასი ლარი.

2.,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 31.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

გააზიარე