ნიკოლოზ ჯანიაშვილი პოლონელე ქსპერტს შეხვდა

7 მარტი, 2018

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისმერმანიკოლოზჯანიაშვილმავარშავისუნივერსიტეტისსაუნივერსიტეტოგეოგრაფიისადარეგიონალურიკვლევებისფაკულტეტისპროფესორს , ექსპერტპაველსვიანიევიჩსუმასპინძლა. ნიკოლოზჯანიაშვილმასაქართველოშიადგილობრივითვითმმართველობებისჩამოყალიბებისადაგანვითარებისპროცესებით, ასევე, არსებულიმომსახურებისსერვისებითდაინტერესებულპროფესორსდედოფლისწყაროსშესახებდეტალურიინფორმაციამიაწოდა. 
,,გასულწლებთანშედარებითადგილობრივიბიუჯეტიდანინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფინანსებათითქმისგახუთმაგდადა 2017 წელს 1, 5 მილიონილარიშეადგინა . მიმაჩნია, რომთვითმმართველობებისგანვითარებისთვისმათთვისმეტიუფლებებისმინიჭებაასაჭირო. მთავრობისგადაწყვეტილებით, წელსგადმოგვეცემასაჯაროსკოლებისინფრასტრუქტურადა, ვფიქრობ, ესძალიანდადებითშედეგსგამოიღებს. იგივემოხდასააღმზრდელოდაწესებულებებისშემთხვევაშიც. თამამადშემიძლიავთქვა, რომდღესჩვენიბაგა-ბაღებიარისმართლაცსანიმუშოროგორცკვებით, ასევეინფრასტრუქტურითაც. ასევეშევქმენითშესაბამისიპირობებიინკლუზიურიბავშვებისთვისაც. ხელისუფლებაშიჩვენიმოსვლისშემდეგაღსაზრდელებისრაოდებაგასამმაგდა. ესყველაფერიკიდიდიშრომისშედეგია, რაცნამდვილადარგვეზარება“-განაცხადანიკოლოზჯანიაშვილმაპაველსვიანიევიჩთანსაუბარში. 
პაველსვიანიევიჩმამერსმასპინძლობისთვისმადლობაგადაუხადადააღნიშნა, რომმოკლედროშიამდენიწარმატებულიპროექტისგანხორციელებადასაფასებელიდაყველასთვისსამაგალითოა.

გააზიარე