საკრებულოს მორიგი სხდომა

27 February, 2019

                                                                                                                                                                                  

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, ნუგზარ პაპიაშვილის ხელმძღვანელობით საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. 
საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს დასახლებებში დასაფინანსებელი პროექტები. 
სხდომაზე საკრებულომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერს თანხმობა მისცა , რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება-სპეცმანქანა ,,გრეიდერი მმზ 4502“ უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადასცეს ა (ა)იპ ,,დეედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრს“.
,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტების ფონდმა“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხა გაზარდა და განსახორციელებელ პროექტებს კიდევ ერთი -,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და ქ. დედოფლისწყაროში შიდა საავტომობილო გზებზე გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია“ დაემატა. აღნიშნული პროექტი საკრებულომ 2018 წლის 20 დეკემბრის N37 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში შეიტანა . 
საკრებულოს გადაწყვეტილებით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილში განხორციელდა ცვლილება და ის 894,9 ათასი ლარით გაიზარდა. მათ შორის, საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსება გაიზარდა 1 89,5 ათასი ლარით, წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დაფინანსება- 46, 6 ათასი ლარით, სპორტული მოედნების მოწყობისათვის გამოყოფილ თანხას დაემატა 88,1 ათასი ლარი, გარე განათების მოწყობისთვის გამოყოფილ თანხას-55,5 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდა 164, 0 ათასი ლარით, სკოლების რეაბილიტაციის დაფინანსება-180, 0 ათასი ლარით,მერიის დაქვემდებარებაში არსებული შენობების რეაბილიტაციის დაფინნსება 85, 8 ათასი ლარით , ხოლო სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაციის დაფინანსება- 28, 2 ათასი ლარით.

Share page