დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დებულება/წესდება/შინაგანაწესი

     ეს დებულება საქართველოს ორგანული კანონის„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”შესაბამისად განსაზღვრავს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის (ტექსტში შემდგომ - მერია) სტრუქტურას, მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების და სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზაციას.

 

თავი I

      ზოგადიდებულებები

 

მუხლი 1. მერია

 

მერია არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი  ორგანოს – მერისადმი დაქვემდებარებული  დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს  მერის უფლებამოსილების  განხორციელებას.

მერია შედგება პირველადი სტრუქტურული ერთეულებისგან – მერიის სამსახურებისგან რომლებიც შესაბამისი დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერის დავალებების შესრულებას. მერიის სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ჰქონდეს ქვედანაყოფები – სამსახურის განყოფილებები, რომლებიც განისაზღვრება მერიის შესაბამისი  სტრუქტურული   ერთეულის   დებულებით.  მერიის  პირველადი  სტრუქტურული   ერთეულია- მერიის  სამსახური. მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულია -მერიის სამსახურის   განყოფილება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი2. მერიისსამართლებრივი საფუძველიდაძირითადიპრინციპები

 

1. მერია საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპის ქარტიის, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მოქმედი კანონმდებლობის და ამ დებულების შესაბამისად.

2. მერიისთანამდებობის პირები, სტრუქტურული ერთეულები და საჯარო მოსამსახურეები მოქმედებენ კანონიერების, საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით.

   მუხლი 3. ადმინისტრაციული წარმოების ენა

 

მერიაში ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება ქართულ ენაზე.

 

 

მუხლი 4.მერიის ბეჭედი, შტამპი და ბლანკი

 

 1. მერიას აქვს საკუთარი გერბით და დასახელებით (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია)საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებითშედგენილი ბეჭედი, შტამპი და ბლანკი, დამოუკიდებელი ბალანსი და ანგარიშები ხაზინასა და ბანკში.

 

  2. მერიაში ცალკეული უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, მისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის შესაძლებელია დამატებით დაიშვას ერთი ან რამდენიმე ბეჭედი და შტამპი, აგრეთვე ბლანკიც, რომელთა არსებობა, აღწერილობა და გამოყენების წესი განისაზღვრება შესაბამისი სამსახურის  დებულებით.

 

მუხლი 5. მერიის ადგილსამყოფელი

 

მერიის ადგილსამყოფელია ქალაქი დედოფლისწყარო,  კოსტავას ქ.№44

 

 

თავი II

 

  მერიის  თანამდებობის პირები და მათი უფლებამოსილებები

 

მუხლი6. მერიისპოლიტიკურუი თანამდებობის პირები

 

1.  მერიისპოლიტიკურითანამდებობისპირებიარიან:

ა) მერი;

ბ) მერის პირველიმოადგილე;

გ) მერისმოადგილე/მოადგილეები;

2. მერიისპოლიტიკურითანამდებობისპირებისდანიშვნის,  უფლებამოსილებისშეჩერებისდაუფლებამოსილებისშეწყვეტისსაფუძვლებიგანისაზღვრებასაქართველოსორგანულიკანონით „ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი“.

3. მერიისპოლიტიკურთანამდებობისპირთათანამდებობრივიშეუთავსებლობისსაკითხებიწესრიგდება „საჯაროდაწესებულებაშიინტერესთაშეუთავსებლობისადაკორუფციისშესახებ“ საქართველოსკანონისშესაბამისად.

 

მუხლი 7.მერიის  თანამდებობის პირები

 

1. მერიის  თანამდებობის პირები არიან  მერიისპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელები-სამსახურის უფროსები(შემდგომში ტექსტში–სამსახურის უფროსი).

 2.მერიისსამსახურის უფროსის უფლებამოსილება, არჩევა-გადაყენების, დანიშვნა-გათავისუფლების და საქმიანობის წესი განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“,  საქართველოს კანონით“საჯარო სამსახურის შესახებ“ და ამ დებულებით.

3.მერიისსამსახურის უფროსისთანამდებობრივიშეუთავსებლობისსაკითხებიწესრიგდება „საჯაროდაწესებულებაშიინტერესთაშეუთავსებლობისადაკორუფციისშესახებ“ საქართველოსკანონისშესაბამისად.

 

 

 

4. მერიის თანამდებობის პირების  რაოდენობა (მერის ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს 13-ს.

 

მუხლი8. მუნიციპალიტეტის მერი

 

     1. მერი არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო და მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირი. მერი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების განხორციელებას საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ დებულების შესაბამისად.

  2. მერი აირჩევა 4 წლის ვადით, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით.  მერად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც.

3. მერი:

  ა) მერიის ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში:

  ა.ა) საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს მერიის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას;

  ა.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მერიის დებულებას და მერიის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს;

  ა.გ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერიის თანამდებობის პირებს;

ა.დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერიის მოსამსახურეებს;

  ა.ე) უნაწილებს ფუნქციებს მერიის მოსამსახურეებს, დავალებებს აძლევს მერიის თანამდებობის პირებს და ისმენს მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ;

ა.ვ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით (ბრძანებით) ახორციელებს მერიის თანამდებობის პირებისთვის უფლებამოსილებების დელეგირებას, გარდა ამ პუნქტის „ა.ა“−„ა.გ“, „ბ.ა“−„ბ.გ“, „დ.კ“, „ე.ვ“ და „ე.ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებებისა, აგრეთვე იმ უფლებამოსილებებისა, რომლებიც საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად საკრებულოს მიერ დამტკიცებას ან თანხმობის მიცემას საჭიროებს; ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის ან სხვა მოხელეებისთვის უფლებამოსილების დელეგირებას კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

  ა.ზ) იღებს გადაწყვეტილებებს მერიის მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

 

ა.თ)  ამტკიცებს მერიის  შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, აგრეთვე მერიის მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ბ)   მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ურთიერთობის სფეროში:

  ბ.ა) საკრებულოს წელიწადში ერთხელ მაინც, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით, წარუდგენს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ, აგრეთვე საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთი მეოთხედის მოთხოვნით საკრებულოს წარუდგენს რიგგარეშე ანგარიშს;

  ბ.ბ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“შესაბამისად, შეიმუშავებს და საკრებულოს მისაღებად წარუდგენს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებს;

  ბ.გ) საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართავს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ წინადადებით, საკრებულოს მორიგ სხდომაზე შეაქვს დამატებით განსახილველი საკითხი, უფლებამოსილია დაესწროს საკრებულოს და საკრებულოს კომისიების ღია და დახურულ სხდომებს;

  ბ.დ) უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების აღსრულებას;

   გ)    საფინანსო-საბიუჯეტო  სფეროში:

  გ.ა) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისა და ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების პროექტებს; უზრუნველყოფს დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში;

   გ.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საანგარიშო წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს;

  გ.გ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით, მუნიციპალიტეტის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეუტანლად იღებს გადაწყვეტილებას მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების შესახებ;

  გ.დ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღების, ცვლილებისა და გაუქმების შესახებ დადგენილებების პროექტებს;

  გ.ე) მუნიციპალიტეტის სახელითა და საკრებულოს თანხმობით იღებს სესხსსაქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი წესით;

გ.ვ) ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმას;

 

 

 

გ.ზ) არაუგვიანეს თებერვლისა საკრებულოს უგზავნის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად წინა წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს; ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

 დ)   მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში:

დ.ა) ადგილობრივითვი თმმართველობის კოდექსით და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ;

   დ.ბ) საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებებს შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებაში მონაწილეობისა და მასში გაწევრების შესახებ, მეწარმე იურიდიული პირის წილის/აქციების შეძენის შესახებ;

   დ.გ) საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის შესახებ;

  დ.დ) საკრებულოს თანხმობით წყვეტს უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის საკითხს;

  დ.ე) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენის/სარგებლობის უფლებით მიმღების/მართვის უფლებით მიმღების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების საკითხი;

  დ.ვ) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს პრივატიზებული ან/და სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონების მიმღების ამ ქონებასთან დაკავშირებული პირობის (პირობების) შესრულების ვალდებულებისგან გათავისუფლების საკითხი, გარდა ფინანსური და საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული პირობებისა;

  დ.ზ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების შესახებ;

  დ.თ)უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ქონების მოვლა-პატრონობას, მშენებლობას, რეკონსტრუქციასა და აღდგენას;

  დ.ი) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას;

 

 

დ.კ) ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მათთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების გამოყენებისა და ქონებით სარგებლობის წესების დაცვაზე;

  დ.ლ) მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვის შემთხვევაში ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესაბამისი პირობების შესრულებაზე;

 ე)  აღმასრულებელი საქმიანობის სხვა სფეროებში:

  ე.ა) ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს;

  ე.ბ) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და მოქმედებს მისი სახელით ოფიციალური ურთიერთობებისას, მუნიციპალიტეტის სახელით ანიჭებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს, მათ შორის, რწმუნებებს (მინდობილობებს), გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

  ე.გ) მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა პროგრამების, სტრატეგიებისა და გეგმების მომზადებას, საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენას და განხორციელებას;

  ე.დ) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებს;

  ე.ე) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივაქტებს;

  ე.ვ) მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად ქმნის სათათბირო ორგანოებს − საბჭოებს და სამუშაო ჯგუფებს;

   ე.ზ) ანიჭებს მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს;

 ე.თ) უზრუნველყოფს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 და მე-17 მუხლებით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით;

  ე.ი) იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, საკუთარი ინიციატივით წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ იწვევს საერთო კრებას;

 ე.კ) ამტკიცებს სამოქალაქო მრჩევლთა საბჭოს შემადგენლობას;

ე.ლ) ახორციელებს ადგილობრივითვი თმმართველობის კოდექსით, მერიის დებულებითა და საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს;

 

ე.მ)  კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ან/და დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების (მათ შორის, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების)  მიზნით ქმნის კომისიებს, რომელთა უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ ხელშეკრულებით ან/და კანონის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით. კომისიები ამ საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში უფლებამოსილნი არიან გამოსცენ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – განკარგულება.

4. მერი ან   უფლებამოსილი პირი,დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ადასტურებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივად ცხოვრების (გარდა საქართველოს მოქალაქეობის დასადგენად პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების ან/და კონკრეტულ დღეს ყოფნის ფაქტის დამადასტურებელ ცნობისა), და მსგავს ფაქტებს, თუ  მუნიციპალიტეტის შესაბამის ტერიტორიაზე  თუ მერის წარმომადგენელს დროებით არ შეუძლია თავისი მოვალეობის შესრულება (განთავისუფლება, შვებულება, საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნა და სხვა).

   5. მერის მიერ პერსონალურ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას საკრებულოს წევრის მიერ მის საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია.

6. მერი უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში შრომითი ხელშეკრულებით დანიშნოს მერის წარმომადგენელი. მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით და წინამდებარე  დებულებით.

7. მერის უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში მის მოვალეობას მერის უფლებამოსილების აღდგენამდე ან ახალი მერის არჩევამდე ასრულებს მერის პირველი მოადგილე, თუ მერის პირველი მოადგილე დანიშნული არ არის − მერის მოადგილე, ხოლო თუ მერს ორი ან ორზე მეტი მოადგილე ჰყავს − მერის უხუცესი მოადგილე. თუ მერის პირველი მოადგილე ან მერის მოადგილე დანიშნული არ არის, მერის მოვალეობას მერის უფლებამოსილების აღდგენამდე ან ახალი მერის არჩევამდე ასრულებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.

8. მერი, ამდებულებითდადგენილიწესით, ანგარიშვალდებულიამუნიციპალიტეტისსაკრებულოსადამოსახლეობისწინაშე.

 

 

 

მუხლი9. მერისპირველიმოადგილე

 

    1. მერისპირველმოადგილესმოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადშრომითიხელშეკრულებისსაფუძველზეთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსმერი. მერისპირველიმოადგილეასრულებსმერისმოვალეობებსმერისარყოფნისას,  მისმიერუფლებამოსილებისგანხორციელებისშეუძლებლობისშემთხვევაშიანთანამდებობიდანმისიგადადგომისასდა/ანგადაყენებისას.

    2. მერისპირველიმოადგილეუფლებამოსილიამერისდავალებითხელიმოაწეროსმუნიციპალიტეტისსახელითდადებულხელშეკრულებებსადაშეთანხმებებს, მერისბრძანებითგანსაზღვრულიფუნქციათაგანაწილებისშესაბამისადხელმძღვანელობსმერიისუფლებამოსილებისთვისმიკუთვნებულდარგს (დარგებს), ორგანიზებასუწევსდააკონტროლებსმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისადამერისდავალებებისშესრულებას, ამდებულებისშესაბამისად, თავისიუფლებამოსილებისფარგლებშიგამოსცემსინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულსამართლებრივაქტებს.

   3. მერის პირველი  მოადგილე ანგარიშვალდებულიამერის წინაშე.

4. მერისპირველიმოადგილისარყოფნისშემთხვევაში, ანთუმერისპირველმოადგილესდროებითარშეუძლიათავისიმოვალეობისშესრულება (გათავისუფლება, შვებულება, საავადმყოფოფურცელზეყოფნადასხვა), მერისდავალებითპირველიმოადგილისმოვალეობასასრულებსმერისმოადგილეთუმოადგილედანიშნულიარარისერთ-ერთისტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელი.

 

მუხლი 10. მერისმოადგილე/მოადგილეები

 

     1. მერისმოადგილეს/მოადგილეებსმოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადშრომითიხელშეკრულებისსაფუძველზეთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსმერი.

    2. მერისმოადგილე/მოადგილეებიფუნქციათაგანაწილებისშესაბამისადხელმძღვანელობენმერიისუფლებამოსილებისთვისმიკუთვნებულდარგებს, მერისბრძანებითგანსაზღვრულიფუნქციათაგანაწილებისშესაბამისადხელმძღვანელობსმერიისუფლებამოსილებისთვისმიკუთვნებულდარგს (დარგებს),ორგანიზებასუწევენდააკონტროლებენმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისადამერისდავალებებისშესრულებას, მერიისდებულებისშესაბამისად, თავისიუფლებამოსილებისფარგლებშიგამოსცემენინდივიდუალურადმინისტრაციულ-სამართლებრივაქტებს.

3. მერისმოადგილეებიანგარიშვალდებულნიარიანმერისწინაშე.

   4. მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში, ან თუ მოადგილეს დროებით არ შეუძლია თავისი მოვალეობის შესრულება (განთავისუფლება, შვებულება, საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნა და სხვა),შემთხვევში  მის მოვალეობას ასრულებს მეორე მოადგილე თუ მოადგილე დანიშნული არ არის  ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

 

მუხლი 11. მერიისსამსახურისუფროსი

 

  1. მერიისსამსახურისუფროსიარისადგილობრივითვითმმართველობისპროფესიულისაჯარომოხელე, რომელსაცსაქართველოსკანონის “საჯაროსამსახურისშესახებ“ შესაბამისადთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსმერი.

  2. მერიისსამსახურისუფროსი:

ა) წარმართავსმერიისსამსახურისსაქმიანობასდაპასუხისმგებელიასამსახურზედაკისრებულიამოცანებისადაფუნქციებისშესრულებისათვის;

ბ) უნაწილებსფუნქციებსმერიისსამსახურისმოსამსახურეებს;

გ) მერსწარუდგენსწინადადებებსმერიისსამსახურისსაკადროსაკითხებთანდაკავშირებით; მოსამსახურეთაწახალისების, დისციპლინურიპასუხისმგებლობის, შვებულების, სამსახურებრივიმივლინების,  კვალიფიკაციისამაღლებისადასწავლებისშესახებ;

დ) განსაზღვრავსმერიისსამსახურისსაქმიანობისორგანიზებისადადაგეგმვისწესებს, ფორმებსადამეთოდებს, მოსამსახურეთათანამდებობრივმოვალეობებს;

ე) მერსწარუდგენსმერიისსამსახურისმიერმომზადებულსაკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსადარეკომენდაციებს;

 

 

 

 

ვ) მერსპერიოდულადწარუდგენსანგარიშსმერიისსამსახურისმიერგაწეულისამუშაოსშესახებ;

ზ) მერიისდებულებისშესაბამისად, თავისიუფლებამოსილებისფარგლებშიგამოსცემსინდივიდუალურადმინისტრაციულ-სამართლებრივაქტებს;

თ) ანგარიშვალდებულიამერისწინაშე.

3. მერიისსამსახურისსაქმიანობაზესამსახურებრივზედამხედველობასახორციელებსმერი.

4. მერიისსამსახურისუფროსისარყოფნის, შემთხვევაშიანთუმერიისსამსახურისუფროსსდროებითარშეუძლიათავისიმოვალეობისშესრულება (გათავისუფლება, შვებულება, საავადმყოფოფურცელზეყოფნადასხვა), მერისბრძანებითმერიისსამსახურისუფროსისმოვალეობასახორციელებსმერიისერთ-ერთისამსახურისუფროსიანმეორადისტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელი-განყოფილებისუფროსიასეთისარსებობისშემთხვევაშიანშესაბამისისამსახურისმოსამსახურე.

 

მუხლი12. მერისწარმომადგენელი

 

   1. მერისწარმომადგენელიარისადგილობრივითვითმმართველობისსაჯარომოსამსახურე, რომელსაცსაქართველოსკანონის „საჯაროსამსახურისშესახებ“ შესაბამისად, თანამდებობაზენიშნავსმუნიციპალიტეტისმერიშრომითიხელშეკრულებისსაფუძველზე.

  2.მერისწარმომადგენელითავისუფლებამოსილებასახორციელებსმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულერთეულში. მერისწარმომადგენლისსამოქმედოტერიტორიასგანსაზღვრავსმერი.

  3.მერისწარმომადგენელიანგარიშვალდებულიადამასზესამსახურებრივზედამხედველობასახორციელებსმერი.

4 . მერისწარმომადგენელი:

ა) აკონტროლებსდამერსწარუდგენსინფორმაციასშესაბამისიადმინისტრაციულიერთეულისტერიტორიაზეადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისმიერმიღებულგადაწყვეტილებათაშესრულებისმიმდინარეობისშესახებ;

ბ) მერსწარუდგენსწინადადებებსშესაბამისტერიტორიაზეარსებულიპრობლემებისდამათიშესაძლოგადაწყვეტისგზებისშესახებ;

  გ) მერისდავალებითორგანიზებასუწევსდასახლებაშისაერთოკრებების, მოსახლეობისგამოკითხვისადასახალხოგანხილვებისჩატარებას;

  დ) დაინტერესებულიპირისგანცხადებისსაფუძველზეადასტურებსმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულისაზღვრებისფარგლებშისაქონლისადგილწარმოშობისდაპირისკონკრეტულმისამართზეფაქტობრივადცხოვრების (გარდასაქართველოსმოქალაქეობისდასადგენადპირისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეცხოვრებისან/დაკონკრეტულდღესყოფნისფაქტისდამადასტურებელცნობისა) დამსგავსფაქტებს, რისთვისაც:

   დ.ა) წარმომადგენელივალდებულიაზუსტადაღწეროსისფაქტი, რომლისდადგომისანარსებობისნამდვილობასაცამოწმებს;

   დ.ბ) ფაქტობრივიმდგომარეობისდადგენისმიზნით,  წარმომადგენელიუფლებამოსილიაშეადგინოსშესაბამისიაქტი, რომელიცშედგენილიუნდაიქნესმიუკერძოებელმოწმეთათანდასწრებით (არანაკლებ 2 მოწმისა), წარმომადგენელიამოწმებსმომთხოვნიპირისადამოწმეთავინაობას, ფაქტობრივიმდგომარეობისნამდვილობისშესაძლებლობისფარგლებში;

  დ.გ) წარმომადგენელიადგენსაქტისშედგენისმონაწილე (განმცხადებელი, მოწმეები) ფიზიკურიპირებისვინაობასმათმიერწარდგენილიპირადობისდამადასტურებელიმოწმობებისმეშვეობით;

 დ.დ) წარმომადგენელიაქტისშედგენისასმონაწილეებსგანუმარტავსაქტისშინაარსსდამისსამართლებრივშედეგებს, განცხადებაშეიძლებაატარებდესზეპირხასიათსდაიგიშეიძლებაარაისახოსაქტში, გარდაკანონმდებლობითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა;

  დ.ე) წარმომადგენელივალდებულიააქტისშედგენამდეგანმცხადებელსმოსთხოვოსფაქტისდადასტურებისნამდვილობისფაქტობრივიმდგობარეობისდადგენისმიზნითსხვადასხვადოკუმენტი (ატესტატი, შრომისწიგნაკი, სხვადასხვაგადასახადისგადახდისქვითარი, პოლიკლინიკაშიაღრიცხვისბარათიდასხვა). ამდოკუმენტებისწარმოუდგენლობისშემთხვევაშიწარმომადგენელიდაეყრდნოსარანაკლებორიმოწმისჩვენებას.

  ე) სამოქალაქოაქტებისრეგისტრაციისორგანოს „სამოქალაქოაქტებისშესახებ“ საქართველოსკანონის XII  თავითდადგენილიწესითაწვდისინფორმაციასდაბადებისრეგისტრაციისარარსებობისთაობაზეშეტყობიდანანსამედიცინოდაწესებულებისგარეთდაბადებისშესახებსამედიცინოცნობისგაცემისუფლებისმქონეპირისდახმარებისგარეშებავშვისდაბადებისთაობაზეშეტყობინებიდანერთითვისვადაში.

   ვ) სამოქალაქოაქტებისრეგისტრაციისორგანოსაწვდისინფორმაციას (საქართველოსიუსტიციისმინისტრისბრძანებითდამტკიცებულიფორმისოქმსპირისგარდაცვალებისთაობაზე) პირისგარდაცვალებისთაობაზეშეტყობიდანხუთისამუშაოდღისვადაში. თუმუნიციპალიტეტისმერისმიერუფლებამოსილპირსარაქვსსაკმარისიდაუტყუარიინფორმაციაპირისგარდაცვალებისფაქტისშესახებდაშეუძლებელიასაქართველოსიუსტიციისმინისტრისბრძანებითდამტკიცებულიფორმისოქმისშედგენა, იგივალდებულიასამოქალაქოაქტებისრეგისტრაციისორგანოსპირისგარდაცვალებისფაქტისთაობაზეოქმისშედგენისგარეშეშეატყობინოს.

 ზ) „სახელმწიფოპროექტისფარგლებშიმიწისნაკვეთებზეუფლებათასისტემურიდასპორადულირეგისტრაციისსპეციალურიწესისადასაკადასტრომონაცემებისსრულყოფისშესახებ“ საქართველოსკანონითგანსაზღვრულიწესითმერისწარმომადგენელი:

  ზ.ა) საჭიროებისშემთხვევაში, ინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტითადგენსუფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტითგათვალისწინებულიმიწისნაკვეთისან/დასაჯარორეესტრშიდაუზუსტებელისაკადასტრომონაცემებითრეგისტრირებულიმიწისნაკვეთისდამიწისნაკვეთისსაკადასტროაგეგმვით/აზომვითნახაზზეასახულიმიწისნაკვეთისიდენტურობას, გარდაიმშემთხვევისა, როცასარეგისტრაციოდოკუმენტაციისსაფუძველზეუტყუარადდგინდებამიწისნაკვეთისფაქტობრივიმდებარეობა;

 

 

ზ.ბ) ადგენსსაქართველოსიუსტიციისმინისტრის 2016 წლის 30 ივლისის №150 ბრძანებითდამტკიცებულმუნიციპალიტეტისწარმომადგენლისმიერსახელმწიფოპროექტისფარგლებშიუძრავინივთისადგილზედათვალიერებისოქმს;

  თ) უზრუნველყოფსადმინისტრაციულერთეულშიმცხოვრებიმოქალაქეებისმონაწილეობასადმინისტრაციულერთეულშიდასაგეგმიმუნიციპალურიპროგრამების, პროექტების, აგრეთვემუნიციპალიტეტისბიუჯეტისშემუშავებაში;

  ი) უზრუნველყოფსადმინისტრაციულერთეულშიმცხოვრებიმოქალაქეებისმიერმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისპროექტისსაჯაროგანხილვებს, საჯაროგანხილვებზეგამოთქმულიშენიშვნებისადაწინადადებებისსისტემატიზაციასადაწარდგენასმერიაში;

  კ)  უზრუნველყოფსმერიისთანამდებობისპირებისმიერმოსახლეობისწინაშეანგარიშგებისმიზნითადმინისტრაციულერთეულშიმცხოვრებმოქალაქეებთანსაჯაროშეხვედრებისორგანიზებას;

 ლ) უზრუნველყოფსადმინისტრაციულიერთეულისმოსახლეობისკავშირსმერიასთან;

  მ) უზრუნველყოფსადგილობრივითვითმმართველობისსამართლებრივიაქტებისმოსახლეობისთვისგაცნობას;

 ნ) ახორციელებსსხვაუფლებამოსილებებსმერისდავალებით.

4. მერისწარმომადგენელსაქვსბეჭედი (ადმინისტრაციულიერთეულისდასახელებით), შტამპიდაბლანკი, რომლებიცგამოიყენებამხოლოდამმუხლისმე-3 პუნქტის „დ“ „ე“ „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებითგათვალისწინებულიმოქმედებებისშესრულებისას.

 

მუხლი13. საქონლისადგილწარმოშობისადაპირისკონკრეტულმისამართზეფაქტობრივ (ოჯახისშემადგენლობისდამსგავსი) ფაქტებისდადასტურების (გაცემის) დასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაცნობებისგაცემისწესი

 

1.მუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულისაზღვრებისფარგლებშისაქონლისადგილწარმოშობის, აგრეთვეპირისკონკრეტულმისამართზეფაქტობრივიცხოვრებისფაქტისდადასტურებისშესახებცნობისფორმასამტკიცებსმუნიციპალიტეტისმერი.

2. ცნობისგაცემაზეუფლებამოსილიპირივალდებულიააწარმოოსგაცემულიცნობებისრეესტრიდაშეინახოსგაცემულიცნობებისასლი.

  3.ხე-მცენარეებისადგილწარმოშობისცნობაგაიცემასაქართველოსტერიტორიაზეხე-ტყისმოძრაობისწესებისადამრგვალიხე-ტყის  (მორი) პირველადიგადამუშავებისობიექტის (სახერხისაამქროს) ტექნიკურირეგლამენტისდამტკიცებისთაობაზე „საქართველოსმთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებითგანსაზღვრულიწესით.

 

თავი III

მერიისსტრუქტურა

 

მუხლი 14. მერიისსტრუქტურულიაგებულება

 

1. მერიაშედგებამერიის პოლიტიკურითანამდებობისპირებისადამერიის სამსახურებისაგან.

 

2. მერიის სამსახურისფუნქციები,სტრუქტურა, მერიისსამსახურებისშექმნა/შერწყმა/გაუქმებამათიდასახელებებიგანისაზღვრება,მერიის სამსახურისდებულებით, რომელსაცმერისწარდგინებითამტკიცებსსაკრებულო.

3. მერიისსამსახურებისდაქვემდებარებადა საკურატოროდარგების მოკუთვნება მერიისმოადგილეებისათვისხორციელდებამერისბრძანებით.

 

მუხლი 15. მერიის სამსახურები

 

1. მერიის სამსახურებიშესაბამისისფეროსმიხედვითუზრუნველყოფენმერისგადაწყვეტილებებისშესრულებას, აგრეთვეამზადებენმერისდამისიდავალებით – საკრებულოსადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტებისპროექტებს.

2. მერიისსამსახურებისაქმიანობასწარმართავენმოქმედიკანონმდებლობის, ამდებულებისადამერიისსამსახურისდებულებისსაფუძველზედამერისმიერდამტკიცებულისამუშაოგეგმებისადადავალებებისშესაბამისად.

3. მერიის სამსახურისსაქმიანობასუძღვებამერიის სამსახურუს უფროსი.

4. მერიისსამსახურებია:

ა) ადმინისტრაციულისამსახური;

ბ) საფინანსო-­საბიუჯეტო, ჯანდაცვისადასოციალურსაკითხთასამსახური;

გ) ქონებისმართვის, ეკონომიკურიგანვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითიმოწყობის, არქიტექტურისადამშენებლობისსამსახური;

დ) განათლების, კულტურის, ძეგლთადაცვის, სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახური;

ე) შიდააუდიტისსამსახური;

ვ) იურიდიულისამსახური;

ზ) ზედამხედველობისსამსახური;

თ) სამხედროაღრიცხვის, გაწვევისადამობილიზაციისსამსახური.

 

მუხლი 16. მერიისსამსახურებისძირითადიფუნქციები

 

1. ადმინისტრაციულისამსახურისძირითადიფუნქციებია: მერიისსამსახურებისდადედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულერთეულებშიმერისწარმომადგენლებისათვისმუშაობისკოორდინაციისათვისხელშეწყობა, მერიისსაქმისწარმოების, საკადროსაკითხთა, ადგილობრივიარქივისა,„ერთიფანჯრისპრინციპის“დაცვითმოქალაქეთასაინფორმაციომომსახურეობის, საერთაშორისოფონდეფთანდაარასამთავრობოორგანიზაციებთანურთიერთობისუზრუნველყოფა, მერიისსათათბიროორგანოს-სამოქალაქომრჩეველთასაბჭოსსხდომისოქმებისსაჯაროდგამოცხადება, დასახლებისსაერთოკრებისორგანიზებადაინფორმაციისგავრცელება საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობის, მოწვევის თარიღის, დროის,  ადგილის  და  დღის  წესრიგის შესახებ.

 2. ქონებისმართვის, ეკონომიკურიგანვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითიმოწყობის, არქიტექტურისადამშენებლობისსამსახურისძირითადიფუნქციებია:

 

 

თვითმმართველერთეულშიერთიანიეკონომიკურიპოლიტიკისგანსაზღვრადაგანხორციელება, თვითმმართველიერთეულისსოციალურ­ეკონომიკურიგანვითარებისყოველწლიურისტრატეგიულიპროგრამებისშემუშავებადამისიგანხორციელებისკოორდინაცია, თვითმმართველიერთეულისტერიტორიაზესტატისტიკისწარმოება, მუნიციპალურიქონების, დოკუმენტების, ქონებრივიდასხვაუფლებებისაღრიცხვა,თვითმმართველიერთეულისსივრცითი-ტერიტორიულიმოწყობისადადასახლებისდაგეგმარება, მშენებლობისკოორდინაცია,მოსახლეობისტრანსპორტითმომსახურებისორგანიზება, ადგილობრივისამგზავრო-­სატრანსპორტოგადაზიდვებისრეგულირება,თვითმმართველიერთეულისტერიტორიისკეთილმოწყობის, დასუფთავებისადაკომუნალურიმომსახურებისორგანიზება, ადგილობრივიქონებისაღრიცხვა­რეგისტრაცია, მართვადაეფექტურიგამოყენებათვითმმართველიერთეულისსაკუთრებაშიარსებულიბუნებრივირესურსებისაღრიცხვა, მართვადამათირაციონალურიგამოყენება, კონტროლიგარემოსმდგომარეობაზე,გარემოსბუნებრივიწონასწორობისადადაცვითიღონისძიებებისჩატარებისორგანიზება.

 3. საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისადასოციალურსაკითხთასამსახურისძირითადიფუნქციებია:თვითმმართველიერთეულისბიუჯეტისპროექტისმომზადების, მუნიციპალურიპროგრამებისსაფინანსოგაანგარიშება-დასაბუთების, მიღებულიბიუჯეტისსახსრებისმიზნობრივი, მიზანშეწონილიდაეფექტიანიგამოყენებისადაბიუჯეტისშესრულებისშესახებანგარიშებისმომზადებისუზრუნველყოფა, აგრეთვემერიაშიმომზადებულისაფინანსოდოკუმენტებისვიზირება; „სახელმწიფოშესყიდვებისშესახებ" საქართველოსკანონისშესაბამისად, სახელმწიფოშესყიდვებისგეგმებისადაკანონმდებლობითგათვალისწინებულშემთხვევებშიმათშიგანსახორციელებელიცვლილებებისპროექტებისშედგენა,  შესყიდვებისგეგმისშესაბამისადწინაწელსგანხორციელებულიშესყიდვებისგეგმისშესახებანგარიშისსაკრებულოშიდაშესყიდვებისსააგენტოშიგაგზავნა,ადგილობრივითვითმმართველიერთეულისთვისსახელმწიფოშესყიდვებისგანხორციელება,ჯანმრთელობის, სოციალურიდაცვისადადასაქმებისმუნიციპალურიპროგრამებისპროექტებისშემუშავებისადაგანხორციელების, აგრეთვეშესაბამისსფეროშიმუნიციპალიტეტისათვისდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანხორციელებისუზრუნველყოფა.

4. განათლების, კულტურის, ძეგლთადაცვის, სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასამსახურისძირითადიფუნქციებია:მუნიციპალიტეტისგანათლების, კულტურის, ძეგლთადაცვის, სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთამუნიციპალურიპროგრამებისშემუშავებისადაგანხორციელებისუზრუნველყოფა.

5. შიდააუდიტისსამსახურისფუნქციებია:მუნიციპალიტეტისმერიისწინაშეარსებულირისკებისდადგენა, რისკებისმართვისათვისშემუშავებულიშიდაკონტროლისსისტემების, ფინანსურიმართვისადაკონტროლისსისტემებისადეკვატურობისადაეფექტიანობისგამოკვლევადაშეფასება.

6. იურიდიულისამსახურისფუნქციებია:მერიისსამართლებრივიმომსახურეობა, მერიისინტერესებისსამართლებრივიდაცვაყველაინსტანციისსასამართლოში, აგრეთვე, სახელმწიფოორგანოებთან, ფიზიკურდაიურიდიულპირებთანურთიერთობისას. სამსახურშიშემოსულიგანცხადებების, წერილებისადამომართვებისგანხილვა; მერიისიურიდიულიკონსულტირებადასამართლებრივიდასკვნებისმომზადება, მერიაშიშემუშავებულისამართლებრივიაქტებისპროექტების, გარიგებების, ადმინისტრაციულისამართალდარღვევისოქმებისადასხვადოკუმენტებისმოქმედკანონმდებლობასთანშესაბამისობაშიმოყვანადამათივიზირება.

 

 

7. ზედამხედველობისსამსახურისძირითადიფუნქციებია:ზედამხვედელობისგანხორციელებათვითმმართველიერთეულისტერიტორიისფარგლებშიმიმდინარემშენებლობაზე, მშენებლობაშიმონაწილეთამიერმშენებარეშენობა­ნაგებობებისსაპროექტო, ნორმატიულდასახელმძღვანელოდოკუმენტაციასთანშესაბამისობისკონტროლი, კანონმდებლობითდადგენილიორგანიზაციულ­სამართლებრივიწესრიგისუზრუნველყოფამშენებლობისდაწყებიდანმისდასრულებამდე, ზედამხედველობამუნიციპალიტეტისტერიტორიისმოწყობის, კეთილმოწყობის, დასუფთავების, კომუნალურიმომსახურებისორგანიზებაზე,საბინაო­კომუნალურიმეურნეობისდაკეთილმოწყობისდარგშიადმინისტრაციულისამართალდარღვევებისფაქტებისგამოვლენადაშესაბამისირეაგირება, ზედამხედველობაქალაქდედოფლისწყაროსადასოფლებისიერსახეზე, გარერეკლამისგანთავსებაზე, საზოგადოებრივიადგილებითსარგებლობისშეზღუდვისწესებზე, გარევაჭრობაზე, ავტოტრანსპორტისპარკირებაზე, საგზაომეურნეობისსფეროზე,ტრანსპორტის, საგზაომეურნეობის,ვაჭრობისსფეროშიადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისკომპეტენციაშიშემავალიადმინისტრაციულისამართალდარღვევებისფაქტებისგამოვლენადასათანადორეაგირება.

8. სამხედროაღრიცხვის, გაწვევისადამობილიზაციისსამსახურისძირითადიფუნქციებია:

სამხედროაღრიცხვის, გაწვევისადამობილიზაციისსაკითხებშიმუნიციპალიტეტისათვისდელეგირებულიუფლებამოსილებისუზრუნველყოფა.

 

მუხლი 17. მერიისსამსახურისგანყოფილებები

 

  1. მერიისსამსახურებშიგანყოფილებებიიქმნებასამსახურისუფლებამოსილებასმიკუთვნებულიერთგვაროვანიმიმართულებებისდაჯგუფებისადამათიკოორდინირებულადწარმართვისმიზნით.

   2. მერიისსამსახურისგანყოფილებებიფუნქციურდანიშნულებათამიხედვითუზრუნველყოფენსამსახურისუფლებამოსილებისგანხორცილებისპროცესშიმათთვისმიკუთვნებულსაკითხებთანდაკავშირებითშესაბამისიწინადადებებისმომზადებას, პასუხისმგებელნიარიანამმიმართულებითსამსახურისგამართულმუშაობაზე.

    3. მერიისსამსახურისგანყოფილებებისსაქმიანობისსფერო, ფუნქციებიდაუფლებამოსილებებიგანისაზღვრებაშესაბამისისამსახურისდებულებით.

 

 

თავი IV

                                                     მერიის საჯარომოსამსახურეები

 

 

მუხლი 18. მერიისსაჯარომოსამსახურეები

1.მერიის საჯარო მოსამსახურეებსსაქართველოსკანონის “საჯაროსამსახურისშესახებ“ შესაბამისადთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსმერი.

 2.მერიისსაჯარომოსამსახურეებიარიან:

ა) პროფესიულისაჯარომოხელე, რომელიცდანიშნულიამერიისსაშტატონუსხითგათვალისწინებულთანამდებობაზე;

ბ) შრომითიხელშეკრულებითდასაქმებულიპირი, რომელსაცმერიაშისაჯაროსამსახურისგანხორციელებისუზრუნველსაყოფად, შრომითიხელშეკრულებისსაფუძველზე, მინიჭებულიაქვსდამხმარეანარამუდმივისამუშაოსშესრულებისუფლებამოსილება.

3. მერიისპროფესიულისაჯარომოხელისთანამდებობებია:

 

ა) პირველირანგი – მაღალიმმართველობითიდონე: პირველადისტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელი – სამსახურისუფროსი;

 

ბ) მეორერანგი – საშუალომმართველობითიდონე; მეორადისტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელი – სამსახურისგანყოფილებისუფროსი.

 

გ) მესამერანგი – უფროსისპეციალისტისდონე:

 

გ.ა) პირველიკატეგორიისუფროსისპეციალისტი;

 

გ.ბ) მეორეკატეგორიისუფროსისპეციალისტი;

 

გ.გ) მესამეკატეგორიისუფროსისპეციალისტი;

 

დ) მეოთხერანგი – უმცროსისპეციალისტისდონე:

 

დ.ა) პირველიკატეგორიისუმცროსისპეციალისტი;

 

დ.ბ) მეორეკატეგორიისუმცროსისპეციალისტი;

 

დ.გ) მესამეკატეგორიისუმცროსისპეციალისტი.

 

4. მერიისმოსამსახურისთანამდებობრივიუფლება-მოვალეობებიგანისაზღვრებაამდებულებით, შესაბამისისამსახურისდებულებითადამერისმიერდამტკიცებულითანამდებობრივიინსტრუქციით.

5. შრომითიხელშეკრულებითდასაქმებულიპირებისსამსახურებრივიუფლება-მოვალეობებიგანისაზღვრებაშრომითიხელშეკრულებით, რომელიცმოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადფორმდებამერსადადასაქმებულსშორის.  

 

მუხლი 19. მერიის საჯარომოსამსახურისზოგადიუფლება - მოვალეობები

 

1. მერიისმოსამსახურისუფლება-მოვალეობებიგანისაზღვრებასაქართველოსკანონის “საჯაროსამსახურისშესახებ“შესაბამისადამდებულებითდამოხელისსამუშაოთააღწერილობით.

2. მერიისმოხელესუფლებააქვს:

ა) გააჩნდესშესაბამისისამუშაოპირობები, ისარგებლოსმერიისსაოფისეინვენტარითადატექნიკით;

ბ) თანამდებობრივუფლებამოსილებათაგანსახორციელებლადმოითხოვოსდამიიღოსინფორმაციამერიისხელმძღვანელობისაგან, სტრუქტურულიერთეულებისდატერიტორიულიერთეულებისგან, აგრეთვემუნიციპალიტეტისმიერდაფუძნებულიკერძოსამართლისიურიდიულიპირებისაგან;

გ) საკუთარიკომპეტენციისფარგლებშიიმოქმედოსდამოუკიდებლად, საკუთარიპასუხისმგებლობითმიიღოსგადაწყვეტილება, მონაწილეობდესთვითმმართველობისორგანოებისადათანამდებობის პირებისგადაწყვეტილებებისმომზადებაშიდადაცულიიყოსაღმასრულებელიპრივილეგიით;

დ) საკუთარიკომპეტენციისფარგლებშიზეპირადანმოხსენებითიბარათითმიმართოსზემდგომთანამდებობისპირს, საკუთარიკომპეტენციისფარგლებშიწარუდგინოსმასშესაბამისიწინადადებები;

ე) მოითხოვოსსამსახურებრივიგამოძიება;

ვ) მოქმედიკანონმდებლობითდაამდებულებითგანსაზღვრულშემთხვევებშიმოითხოვოსსამსახურებრივიდაწინაურება;

ზ) დადგენილიწესითისარგებლოსსასწავლოშვებულებით;

თ) მოითხოვოსსაკუთარიკვალიფიკაციისობიექტურიშეფასება;

ი) მიღებულიდავალებისკანონიერებასთანდაკავშირებითწარმოშობილიეჭვისთაობაზეაცნობოსდავალებისგამცემსდამისზემდგომხელმძღვანელს;

კ) უარითქვასისეთიდავალებისშესრულებაზე, რომელიცარშეესაბამებამისსამუშაოთააღწერილობას, გარდაკანონითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა;

ლ) მიიღოსთანამდებობრივისარგოდამოქმედიკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვადანამატები;

მ) აინაზღაუროსსამსახურებრივიმივლინებისხარჯები;

ნ) ისარგებლოსყოველწლიური24- სამუშაო დღიანიანაზღაურებადიშვებულებით;

ო) ისარგებლოსმოქმედიკანონმდებლობითდადგენილისხვაუფლებებით.

3. მერიისმოსამსახურემოვალეა:

ა) საქმიანობაწარმართოსმოქმედიკანონმდებლობის, ამდებულებისადამუნიციპალიტეტისსხვასამართლებრივიაქტებისშესაბამისად;

ბ) შეასრულოსშესაბამისიდებულებითადასამუშაოთააღწერილობითგანსაზღვრულისამსახურებრივიფუნქციები;

გ) უარითქვასუკანონოდავალებისშესრულებაზე;

დ) დაიცვასმერიისშინაგანაწესი;

ე) შეასრულოსზემდგომითანამდებობისპირისდავალებები;

ვ) დადგენილიპერიოდულობითდაწესით, აგრეთვეზემდგომითანამდებობისპირის

დავალებისშესაბამისადმოამზადოსდაწარადგინოსანგარიშებიშესრულებულისამუშაოსშესახებ;

ზ) გაუფრთხილდესმერიისქონებას, არდაუშვასმისიარადანიშნულებითიგამოყენება;

თ) შეასრულოსმოქმედიკანონმდებლობითდამუნიციპალიტეტისსამართლებრივიაქტებითგანსაზღვრულისხვამოვალეობები.

 

 

 

 

 

მუხლი20. მერიისმოხელისსამუშაოთააღწერილობა (თანამდებობრივიინსტრუქცია) დასაკვალიფიკაციომოთხოვნა

 

1. მერიისსაშტატონუსხითგათვალისწინებულიყოველიდანიშვნითითანამდებობისათვისდგებასამუშაოთააღწერილობადასაკვალიფიკაციომოთხოვნა.

2. სამუშაოთააღწერილობითგანისაზღვრებასაშტატონუსხითგათვალისწინებულითანამდებობისპირისსაქმიანობისსფერო, სამსახურებრივიფუნქციებიდაუფლება-მოვალეობები, მოხელის თანამდებობისათვის სპეციალური და დამატებითი მოთხოვნები.

3. მოხელისთანამდებობისთითოეულიიერარქიულირანგისთვისაუცილებელისპეციალურიმოთხოვნებიგანისაზღვრება „პროფესიულისაჯარომოხელისთანამდებობებისთითოეულიიერარქიულირანგისათვისაუცილებებლისპეციალურიმოთხოვნებისგანსაზღვრისშესახებ“  საქართველოსმთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №218 დადგენილებით.

4. დამატებითისაკვალიფიკაციომოთხოვნებიდგებათითოეულითანამდებობისსპეციფიკისდაამთანამდებობისთვისდადგენილისამუშაოთააღწერილობისგათვალისწინებითდამისითგანისაზღვრებაცალკეულითანამდებობისდასაკავებლადსაჭიროკვალიფიკაცია, სამუშაოსტაჟი, აგრეთვედამატებითიცოდნადაუნარ-ჩვევები.  დამატებითისაკვალიფიკაციომოთხოვნებითანხმდებასაჯაროსამსახურისბიუროსთანდამტკიცდებამერისბრძანებით.

5. მერისპირველიმოადგილის, მოადგილეებისადასტრუქტურულიერთეულებისხელმძღვანელთასამუშაოთააღწერილობებსგანსაზღვრავსდაამტკიცებსმერი, ხოლომერიისსხვასაჯარომოსამსახურეთასამუშაოთააღწერილობებსადგენსშესაბამისისსტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელიდამისიწარდგინებითამტკიცებსმერი.

 

 

თავი V

მერიისმოხელეებისთანამდებობაზედანიშვნა - გათავისუფლებადასამსახურებრივიკარიერისგავლა

 

მუხლი21. მერიაშივაკანსიისწარმოშობა

1. მერიისმოხელისვაკანსიაწარმოიშვება:

ა) მერიისსაშტატონუსხაშიახალისაშტატოერთეულის (თანამდებობის) დამატებასთანდაკავშირებითმიღებულისამართლებრივიაქტისძალაშიშესვლისდღიდან;

ბ) მერიისმოხელისთანამდებობიდანგათავისუფლებისშესახებმერიისბრძანებისძალაშიშესვლისმომდევნოდღიდან, თუგათავისუფლებაარგანხორციელებულასაშტატონუსხითგათვალისწინებულითანამდებობისშემცირებისსაფუძველზე;

გ) მერიისმოხელისგადაყვანისშესახებმერისბრძანებისძალაშიშესვლისმეორედღიდან, თუგადაყვანაარგანხორციელებულამოხელისმობილობისსაფუძველზე.

მუხლი22. მერიისსაჯარომოსამსახურისთანამდებობაზედანიშვნისზოგადიწესი

1. მერიისმოხელისვაკანტურთანამდებობაზეშეიძლებადაინიშნოსსაქართველოს 18 წლისასაკსმიღწეულიქმედუნარიანიმოქალაქე, რომელიცაკმაყოფილებსსაქართველოსკანონი „საჯაროსამსახურისშესახებ“ დადგენილდაშესაბამისითანამდებობისთვისდაწესებულმოთხოვნებს.

2. მერიისმოხელეთანამდებობაზეინიშნება:

ა) კონკურსისწესით;

ბ) უკონკურსოდ, საქართველოსკანონის „საჯაროსამსახურისშესახებ“  47-ედა 52-ემუხლებისშესაბამისად, მოხელისგადაყვანისანმოხელისმობილობისპროცედურობისშემთხვევაში.

3. შრომითიხელშეკრულებითპირისამსახურშიმიიღებაგამარტივებულისაჯაროკონკურსისსაფუძველზე.

4. კონკურსისჩატარებისწესიდაპირობებიგანისაზღვრებასაქართველოსკანონის „საჯაროსამსახურისშესახებ“  და „საჯაროსამსახურშიკონკურსისჩატარებისწესისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილებით.

 

მუხლი23. მოხელისკარიერისმართვა

მოხელისკარიერისმართვახდებასაქართველოსკანონის „საჯაროსამსახურისშესახებ“ VI თავის 47-ე – 55-ემუხლებისშესაბამისად.

მუხლი 24 . მოხელისსამსახურიდანგათავისუფლება

მერიისსაჯარომოხელისსამსახურიდანგათავისუფლებისწესიდასაფუძვლებიგანისაზღვრებასაქართველოსკანონის „საჯაროსამსახურისშესახებ“ XII თავისშესაბამისად.

 

თავი VI

მერიისმუშაობისორგანიზაცია

 

 

მუხლი 25.ადმინისტრაციულიწარმოება და წარმოებისდაწყებისსაფუძვლები

 

   1. მერიისადმინისტრაციულიწარმოებაარისმოქმედიკანონმდებლობით, ამდებულებითადამუნიციპალიტეტისსხვაადმინისტრაციული-სამართლებრივიაქტებითგანსაზღვრულისაქმიანობა, რომლისმიზნებიამუნიციპალიტეტისუფლებამოსილებასმიკუთვნებულსაკითხების გადაჭრა.

  2. მერიაშიადმინისტრაციულიწარმოებისდაწყებისსაფუძვლებია:

ა) მერიის ვალდებულებათავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეიმუშავოსსაკრებულოსადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტისპროექტი;

ბ) მერიის ვალდებულებაუზრუნველყოსმერიისადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადება, გამოცემა და აღსრულება;

გ) მერიის ვალდებულებაგამოსცესბრძანება;

დ) მერიისუფლებამოსილიმოხელისვალდებულებაშეადგინოსადმინისტრაციულისამართალდარღვევისოქმი;

  ე) ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მომზადება, დადება ან გაუქმება;

ვ) დაინტერესებულიპირისგანცხადება;

 ზ) ადმინისტრაციული საჩივრის გადაწყვეტა;

  თ) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა საკითხების მოწესრიგება.

 3. მერიის ადმინისტრაციული წარმოების წესი და პროცედურები განისაზღვრება ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით", საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და მუნიციპალიტეტის სხვა ნორმატიული აქტებით.

 

 

მუხლი 26. ადმინისტრაციულიწარმოებისვადები

 

1. დაინტერესებულიპირისგანცხადებისსაფუძველზემერიისადმინისტრაციულიწარმოებაუნდადასრულდეს, როგორცწესი, განცხადებისრეგისტრაციიდან 1 თვისვადაში. თუსაქმეგანსაკუთრებითრთულიკატეგორიისაადამოითხოვსდამატებითშესწავლას, ადმინისტრაციულიწარმოებისვადაშეიძლებაგაგრძელდესმერისწერილობითიდავალებისსაფუძველზე, არაუმეტესსამითვით.

2. მერიისადმინისტრაციულიწარმოებისვადა, გარდადაინტერესებულიპირისგანცხადებისსაფუძველზეადმინისტრაციულიწარმოებისა, მოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადგანისაზღვრებამერიისადამუნიციპალურისამსახურებისსამუშაოგეგმებით, აგრეთვემერის დავალებებით.

 

მუხლი27. საქმისწარმოებისინსტრუქცია

 

    1. მერიისადმინისტრაციულწარმოებაშიდოკუმენტებისმიღების, აღრიცხვის, მომზადების, გაფორმების, მოძრაობის, შესრულებაზეკონტროლისგანხორციელების, შენახვისადაგამოყენებისპროცედურებიგანისაზღვრებამერისბრძანებით, “დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისმერიისსაქმისწარმოებისერთიანიწესით„.

   2. მერიისსაქმისწარმოებაში ,,დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისმერიისსაქმისწარმოებისერთიანიწესით“ მოთხოვნებისდაცვასუზრუნველყოფსმერიისადმინისტრაციულისამსახური.

 

მუხლი 28.მერიისდოკუმენტებიდამათიგაფორმებისსტანდარტები

 

    1. მერიაშიადმინისტრაციულიწარმოებისასგამოყენებულიდოკუმენტებისსახეებიდამათიგაფორმებისსტანდარტებიგანისაზღვრება „დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისმერიისსაქმისწარმოებისდოკუმენტებისდამათიგაფორმბებისსტანდარტებისშესახებ“  მუნიციპალიტეტისმერისბრძანებით.  

  2. მერიისსაქმისწარმოებაშიგამოყენებულიდოკუმენტებისსახეებისადამათიგაფორმებისსტანდარტებისშესაბამისობას  „დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისმერიისსაქმისწარმოებისდოკუმენტებისდამათიგაფორმბებისსტანდარტებისშესახებ“  მუნიციპალიტეტისმერისბრძანებისმოთხოვნებთანუზრუნველყოფსადმინისტრაციულისამსახური.

 

მუხლი29.  ელექტრონული საქმისწარმოება

 

   1. ელექტრონულისაქმისწარმოებისდანერგვისმიზნით, მერიისადმინისტრაციულისამსახურიყველასტრუქტურულერთეულთანუზრუნველყოფს:

 

ა) სსიპ „საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოს“ ავტომატიზებულიდოკუმენტბრუნვისელექტრონულისისტემისდანერგვას;

 

ბ) ავტომატიზებულიპროგრამის „მუნიციპალიტეტებისმართვისსისტემის“ დანერგვას;

 

გ) მერიისმოხელეთასწავლებას, ელექტრონულისაქმისწარმოებისავტომატიზებულიპროგრამებისეფექტიანიგამოყენებისმიზნით.

 

 

 2. ელექტრონულიდოკუმენტბრუნვამერიაშიხორციელდება „სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებშისაქმისწარმოებისავტომატიზებულისისტემისმინიმალურისტანდარტისდამტკიცებისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის №64 დადგენილებისშესაბამისად.

  3. ელექტრონულიდოკუმენტბრუნვახორციელდებასსიპ „საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოს“ ავტომატიზებულიპროგრამისმეშვეობით.

  4. მერიისსაქმისწარმოებაშიგამოყენებულიელექტრონულიდოკუმენტებისსახეები, მათიგაფორმებისსტანდარტებიგანისაზღვრებასსიპ „საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოს“ ავტომატიზებულიდოკუმენტბრუნვისპროგრამით, აგრეთვეავტომატიზებულიელექტრონულიპროგრამით: „მუნიციპალიტეტებისმართვისსისტემა“.

5. მერიისელექტრონულსაქმისწარმოებას, დადგენილისტანდარტებისშესაბამისად, უზრუნველყოფსმერიისადმინისტრაციულისამსახური.

 

მუხლი30. ელექტრონულისაქმისწარმოებისდანერგვა

 

1. ამდებულებითგანსაზღვრულიელექტრონულისაქმისწარმოებისდანერგვისმიზნით, მერიისადმინისტრაციულისამსახურიეტაპობრივადყველასტრუქტურულერთეულთანუზრუნველყოფს:

 

ა) სსიპ „საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოს“ ავტომატიზებულიდოკუმენტბრუნვისელექტრონულისისტემისდანერგვას;

 

ბ) ავტომატიზებულიპროგრამის „მუნიციპალიტეტებისმართვისსისტემის“ დანერგვას;

 

გ) მერიისმოხელეთასწავლებას, ელექტრონულისაქმისწარმოებისავტომატიზებულიპროგრამებისეფექტიანიგამოყენებისმიზნით.

 

2. ელექტრონულისაქმისწარმოებისდანერგვამდე, მერიისსაქმისწარმოებადასაშვებიადადგენილიწესითქაღალდზეშესრულებულიბეჭდურიდოკუმენტებისმეშვეობით, დოკუმენტბრუნვისარსებულისისტემისშესაბამისად.

 

მუხლი31. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისადაოფიციალურიდოკუმენტებისმომზადებადავიზირება

 

1. მერიაშიმომზადებულიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისპროექტებიუნდაშეესაბამებოდესსაქართველოს კანონს „ნორმატიულიაქტებისშესახებ,“ „საქართველოსზოგადიადმინისტრაციულკოდექსს“ დასხვასაკანონმდებლოდაკანონქვემდებარენორმატიულაქტებს.

2. მერიაშიმომზადებულიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებივიზირებულიუნდაიქნესპროექტისავტორისადამერიისადმინისტრაციულისამსახურისუფროსისდაიურიდიულისამსახურისხელმძღვანელისმიერ. სამართლებრივიაქტისპროექტი, გარდაპირადსაკითხებთანდაკავშირებულიპროექტებისა, აგრეთვე, უნდაიქნესვიზირებულიმერიისიმსამსახურისხელმძღვანელისმიერ, რომლისკომპეტენციათასფეროსაცშეეხებაესპროექტი, აგრეთვე – მერიისსაფინანსო-საბიუჯეტოსამსახურისუფროსისმიერ, თუპროექტითგათვალისწინებულისაკითხებიშეეხებაფინანსურდოკუმენტაციასან/დამერიისმიერგასაწევხარჯებს.

3. მერისდავალებით, მერიაშიმომზადებულიპროექტიუნდაიქნესვიზირებულიმერისიმმოადგილისმიერ, რომელიცდარგობრივადკურატორობასუწევსპროექტითგანსაზღვრულსაკითხს.

4. კანონითადაამ დებულებითგანსაზღვრულსაკითხებთანდაკავშირებითსაკრებულოსთავმჯდომარისათვისწარსადგენპროექტს, რომელიცმომზადებულიიქნამერიაში, საკრებულოსთავმჯდომარესთანწერილობითიმიმართვითწარადგენსმერი.

 

მუხლი 32. მერიის შინაგანაწესი

 

1. მერიის შინაგანაწესითგანისაზღვრება:

ა) სამუშაო დროის დასაწყისი და დასასრული;

  ბ) სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დრო;

  გ) დასვენების და უქმე დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დღეს, სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ საჯარო დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი;

 დ) სამსახურებრივ საკითხზე გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საჯარო მოსამსახურეებისთვის გაცნობის წესი;

  ე) შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები;

  ვ) საჯარო მოსამსახურის მიერ სამსახურში არყოფნის შესახებ შეტყობინების წესი;

  ზ) სამსახურებრივი მივლინებისა და შვებულების გაფორმების წესები;

  თ) საჯარო მოსამსახურეებს შორის კომუნიკაციის წესი;

  ი) საჯარო დაწესებულებასა და საჯარო მოსამსახურეებს შორის შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.

2. მერიისშინაგანაწესსადმინისტრაციული სამსახურისა და კურატორი მოადგილისწარდგინებითამტკიცებსმერი.

3. შინაგანაწესისმოთხოვნებისდაცვასუზრუნველყოფსმერი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.

4. ადმინისტრაციულისამსახურივალდებულიასამსახურშიმიღებისასმოსამსახურესგააცნოსშინაგანაწესი (ხელწერილისდადებით), აგრეთვეუზრუნველყოსნებისმიერდროსმისიგაცნობისშესაძლებლობა.

 

მუხლი33. მერიისსამსახურისსამუშაოგეგმები

 

1. მერიათავისსაქმიანობასწარმართავსმერისდამერიისსამსახურებისსამუშაოგეგმებისსაფუძველზე. სამუშაოგეგმაწარმოადგენსორგანიზაციულდოკუმენტს, რომლითაცდასაგეგმპერიოდშიგანისაზღვრებაგანსახორიელებელსამუშაოთანუსხადასამუშაოთაშესრულებისვადები.

2. ყოველისამუშაოგეგმადგებადასაგეგმიპერიოდისათვის. მერიისდასაგეგმიპერიოდებია – 6 თვედაერთიწელი. სამსახურისდასაგეგმიპერიოდებიშეიძლებაიყოსერთითვე, კვარტალიდაწელიწადი.

3. მერიისექვსთვიანდაყოველწლიურსამუშაოგეგმებსდასაგეგმიპერიოდისდაწყებამდეორიკვირითადრემაინცამტკიცებსმერი.

4. სამუშაოგეგმითდაუგეგმავისამუშაოსშესრულებადაიშვებამხოლოდმერისწერილობითიდავალებისშემთხვევებში, აგრეთვედაინტერესებულიპირისგანცხადებისსაფუძველზეადმინისტრაციულიწარმოებისას.

5. სამუშაოგეგმებისშესრულებისკონტროლსახორციელებსმერი  ან უფლებამოსილი პირი.

 

მუხლი34.  საჯარო მოსამსახურისსამუშაოგეგმა

 

1. საჯარო მოსამსახურისსამუშაოგეგმამზადდებაშესაბამისისამსახურისუფროსისდავალებით.

2. საჯარო მოსამსახურისდასაგეგმიპერიოდიაერთითვე. მოხელისსამუშაოგეგმაუნდაშეესაბამებოდესშესაბამისისამსახურისსამუშაოგეგმას, მოხელისსამუშაოთააღწერილობასდასამსახურისუფროსისდავალებებს.

3. საჯარო მოსამსახურისსამუშაოგეგმასშეიმუშავებსსაჯარო მოსამსახურედაამტკიცებსშესაბამისისამსახურისუფროსი.

4. საჯარო მოსამსახურისსამუშაოგეგმისშესრულებაზეკონტროლსახორციელებსშესაბამისისამსახურისუფროსი.

 

მუხლი 35. ანგარიშგება

 

1. ანგარიშგებამერიაშიხორციელდებასაანგარიშგებოპერიოდისდასრულებისასანუფლებამოსილიორგანოს (თანამდებობისპირის) მოთხოვნისას, ამმუხლისმე-3 პუნქტითდადგენილვადებშიწერილობითიანგარიშისწარდგენით.

2. მერიისსაანგარიშგებოპერიოდებია - 6 თვედაერთიწელი. მერიისსამსახურის, სამსახურისგანყოფილების, მერის წარმომადგენლისსაანგარიშგებოპერიოდებიაერთითვე, კვარტალიდაწელიწადი. მერიისსამსახურისმოხელისსაანგარიშგებოპერიოდიაერთითვე.

3. ანგარიშისწარდგენახორციელდებაშემდეგვადებში:

ა) მერიისანგარიშისაკრებულოსწარედგინებასაანგარიშგებოპერიოდისდასრულებიდანანსაკრებულოსმოთხოვნიდანარაუგვიანეს3 კვირისვადაში;

ბ) სამსახურისანგარიშიმერსწარედგინებასაანგარიშგებოპერიოდისდასრულებიდანანმერის მოთხოვნიდანარაუგვიანეს10 დღის ვადაში;

გ) მერიის სამსახურის განყოფილებისანგარიშიმერიის სამსახურისუფროსსწარედგინებასაანგარიშგებოპერიოდისგასვლიდანანმოთხოვნიდან3 სამუშაო დღისვადაში;

დ) მერიისსამსახურისმოხელისყოველთვიურიანგარიშიზემდგომთანამდებობისპირსწარდეგინებაყოველიმომდევნოთვისპირველ სამუშაო დღეს, აგრეთვეთუამასწერილობითიდავალებაითვალისწინებს, დავალებისშესრულებისთანავე, თუდავალებითსხვავადაარარისგანსაზღვრული.

4. თუანგარიშშიმითითებულისამუშაოუკავშირდებამუნიციპალიტეტისსახსრებისმიღება-გამოყენებას, მასშიდოკუმენტურადუნდადასაბუთდესსაფინანსოანსხვამატერიალურფასეულობათამიღება-გამოყენებისკანონიერება, მიზანშეწონილობადაეფექტიანობა (საფინანსოანგარიში).

5. საჭიროებისშემთხვევაშიანგარიშსუნდადაერთოსშესრულებულისამუშაოსდაგაწეულიხარჯისდამადასტურებელიდოკუმენტები.

6. ბიუჯეტისშესრულებისშესახებანგარიშისწარდგენისწესიდაპროცედურაგანსაზღვრულია ,,საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსით".

 

მუხლი 36. მოხელისსაქმიანობისშეფასება

1. მერიისყველაიერარქიულირანგისთანამდებობაზედასაქმებულისაჯარო მოსამსახურისსაქმიანობაფასდებაწელიწადშიერთხელ, „პროფესიულისაჯარომოხელისშეფასებისწესისადაპირობებისდამტკიცებისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილებითდამტკიცებულიმოხელისშეფასებისწესისშესაბამისად. საჯარო მოსამსახურის შეფასებასექვემდებარებაასევეგამოსაცდელივადითმიღებულიპირი.

2. საჯარო მოსამსახურის შეფასებისმიზანიასაჯარო მოსამსახურის კარიერულიგანვითარების, პროფესიულიუნარ-ჩვევებისამაღლების, წახალისების, პროფესიულიგანვითარებისსაჭიროებებისადაკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვასამართლებრივიშედეგებისწარმოშობისწინაპირობებისდადგენა, ასევემერიისორგანიზაციულიგანვითარება.

3. საჯარო მოსამსახურეთაშეფასებისშედეგებიაისახებასაჯაროსამსახურშიადამიანურირესურსებისმართვისერთიანელექტრონულსისტემაში.

 

 

                                                             თავიVII

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში

 

მუხლი 37. მოქალაქეთაინფორმირებადამონაწილეობამერიისსაქმიანობაში

 

1.მერიაშისაქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“„საქართველოს ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის“, მოქმედიკანონმდებლობისადაამდებულებისშესაბამისადუზრუნველყოფილია:

ა) მერიისსაჯაროინფორმაციისხელმისაწვდომობა;

ბ) მოქალაქეთაინფორმირებულობამერიის საქმიანობისშესახებ;

გ) მოქალაქეთამონაწილეობამერიის გადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში;

დ) გაწეულისაქმიანობისშესახებმოქალაქეებისათვისანგარიშისწარდგენა;

ე) ლობისტურისაქმიანობა.

2. ,,ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსით" განსაზღვრულიწესითმერიისსაჯაროინფორმაციისგაცემაზეპასუხისმგებელიამუნიციპალიტეტისმერიისადმინისტრაციულისამსახურისმთავარისპეციალისტიკადრებისადასაქმისწარმოებისსაკითხებში.

3. მერიისსაქმიანობისშესახებმოქალაქეთაინფორმირებულობასუზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტისვებ-გვერდი, რომლისდებულებასაცსაკრებულოსთავმჯდომარისწარდგინებითამტკიცებსსაკრებულო, აგრეთვესაკრებულოსმიერდამტკიცებულიდედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2013 წლის 25 სექტემბრის №23 დადგენილებით დამტკიცებული„საჯაროინფორმაციისპროაქტიულიგამოქვეყნებისწესი".მუნიციპალიტეტისვებ-გვერდზე, აგრეთვესაკრებულოსრეგლამენტითდადგენილიწესითუნდაგამოქვეყნდეს:

ა) მერიისსამართლებრივიაქტები;

ბ) ინფორმაციამერიისსტრუქტურისადასაქმიანობისწესის, მერიისთანამდებობისპირებისშესახებ;

გ) მერიის, მერიისსტრუქტურულიერთეულებისშემადგენლობა, მათისაქმიანობისმარეგულირებელიაქტები (დებულება, შინაგანაწესი);

დ) მერიისდამისისტრუქტურულიერთეულებისმისამართი, ელექტრონულიფოსტისმისამართიდატელეფონისნომერი, საზოგადოებასთანურთიერთობისსაკითხებშისპეციალისტისტელეფონისნომერი, ელექტრონულიფოსტისმისამართი;

ე) საჯაროინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფაზეპასუხისმგებელიპირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა,  სამსახურისელექტრონულიფოსტა,  სამსახურისტელეფონისადაფაქსისნომრები; საჯაროინფორმაციისხელმისაწვდომობასთანდაკავშირებულიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტები

ვ) ადმინისტრაციულისაჩივრისფორმები/ნიმუშებიდაინფორმაციაგასაჩივრებისწესისშესახებ,

ზ) მერიაში გამოცხადებულივაკანტურიპოზიციებისჩამონათვალი;

თ) მერიაშიდასაქმებულპირთაოდენობაკატეგორიებისმითითებით, აგრეთვეგენდერულჭრილში

ი) მერიისანგარიშები;

კ) ცნობებისაჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისსაქმეებისშესახებ;

ლ) მერიაშიშემუშავებულისაკრებულოსადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისპროექტები;

მ) მერიაშიშემოსულიწინადადებები, დასკვნებიდარეკომენდაციებისაჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისსაქმეებთანდაკავშირებულსაკითხებზე;

ნ) ინფორმაციამერიისკომპეტენციებშიშემავალსაზოგადოებრივმომსახურეობათაშესახებ;

ო) ინფორმაციამუნიციპალურიშესყიდვებისშესახებ (მიმწოდებლის, შესყიდვისობიექტის, შესყიდვისსაშუალების, ხელშეკრულებისღირებულებისადაგადარიცხულითანხებისმითითებით);

პ) ინფორმაციათვითმმართველიერთეულისქონებისგასხვისებისადასარგებლობაშიგადაცემისშესახებ;

ჟ) ინფორმაციაადმინისტრაციულიორგანოსდაფინანსებისადახარჯთაღრიცხვისშესახებ;

რ) მუნიციპალურიპროგრამები, ინფორმაციამათიგანხორციელებისთაობაზე;

ს) მუნიციპალიტეტისპრიორიტეტებისდოკუმენტიდაბიუჯეტი, ინფორმაციაბიუჯეტისშესრულებისშესახებ;

ტ) სხვასაჯაროინფორმაცია.

4. მერიის საქმიანობისგანხორციელებაშიმოქალაქეთამონაწილეობისფორმებია:

ა) დასახლებისსაერთოკრება;

ბ) პეტიცია;

გ) სამოქალაქომრჩეველთასაბჭო;

დ) მუნიციპალიტეტისმერის მიერგაწეულიმუშაობისშესახებანგარიშებისმოსმენა.

 

მუხლი 38საერთოკრებისშესახებინფორმაციისგავრცელება

 

1. საინიციატივოჯგუფისშემადგენლობისადასაერთოკრებისმოწვევისშესახებინიციატივისრეგისტრაციისთაობაზეინფორმაციადასაერთოკრებისდღისწესრიგიქვეყნდებაან/დასაჯაროდცხადდებაან/დაქვეყნდებაპროაქტიულად.

2. საერთოკრებისდღისწესრიგისდამოწვევისთარიღის, დროისადაადგილისშესახებინფორმაციაქვეყნდებაან/დასაჯაროდცხადდებაან/დაქვეყნდებაპროაქტიულადინფორმაციისრეგისტრაციიდან 3 დღისვადაში.

3. საერთოკრებისსხდომისოქმისაჯაროგაცნობისთვისქვეყნდებამუნიციპალიტეტისმერისთვის ოქმისანმისიასლისმიღებიდან 10 დღისვადაში.

 4. დასახლებაშიგანსახორციელებელიპროექტებიმუნიციპალიტეტისბიუჯეტშიმათასახვამდეუნდასაჯაროდგამოცხადდესშესაბამისდასახლებულპუნქტშისაერთოკრებისთვისმისიგაგზავნიდანარაუგვიანესმეორედღისა.

 5. ამმუხლისპირველდამე-4 პუნქტებშიაღნიშნულიინფორმაციაქვეყნდებამუნიციპალიტეტისმერისან/დამისმიერუფლებამოსილიმოხელის/მუნიციპალურისამსახურისმიერ, მუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულშენობაში, სპეციალურადსაჯაროგანცხადებებისთვისგანკუთვნილადგილასდაშესაბამისდასახლებულპუნქტშისაზოგადოებრივითავშეყრისადგილებზე, ასევექვეყნდებაბეჭდვითორგანოში, რომელიცგამოიცემაკვირაშიერთხელმაინცდავრცელდებამუნიციპალიტეტისმთელსტერიტორიაზე, არსებობისშემთხვევაშიმუნიციპალიტეტისვებგვერდსადასხვაინტერნეტრესურსებისგამოყენებით, რომლისმართვასახორციელებსმუნიციპალიტეტი.

  6. საერთოკრებისმოწვევისორგანიზებას, მათშორის, ამმუხლისმე-2 პუნქტითგათვალისწინებულიინფორმაციისშესაბამისდასახლებაშიგავრცელებასუზრუნველყოფენმუნიციპალიტეტისმერიადასაინიციატივოჯგუფი, აგრეთვე, საერთოკრებისრჩეული (არსებობისშემთხვევაში).

 

მუხლი39. დასახლებისსაერთოკრებისმოწვევისადასაქმიანობისხელშეწყობისსფეროშიმერისუფლებამოსილება

 

1. დასახლებისსაერთოკრებისმოწვევისადასაქმიანობისხელშეწყობისსფეროშიმუნიციპალიტეტისმერისუფლებამოსილებასგანეკუთვნება:

ა)  დაახლებისსაერთოკრებისრჩეულისარჩევნებისბიულეტენისფორმისდამტკიცება;

ბ)  ამომრჩეველთასიისფორმისდამტკიცება;

გ) საერთოკრებისუფლებამოსილებისდასადგენადსაქართველოსცენტრალურისაარჩევნოკომისიისმიერშედგენილიამომრჩეველთასაარჩევნოსიისუკანასკნელიმონაცემებისმიხედვითდასახლებისტერიტორიაზერეგისტრირებულამომრჩეველთარაოდენობისაღრიცხვა;

დ) მუნიციპალიტეტისმერისბრძანებითსაერთოკრებისორგანიზებაზეან/დარეგისტრაციაზეუფლებამოსილიპირის (სტრუქტურულიერთეულის) განსაზღვრა.

 

მუხლი40. საერთოკრებისჩატარებისთვისსაჭიროორგანიზაციულიდამატერიალურ-ტექნიკურიმხარდაჭერისუზრუნველყოფა

 

მუნიციპალიტეტისმერი, საინიციატივოჯგუფისანრჩეულისმიერწარდგენილიმოთხოვნისსაფუძველზე, აგრეთვესაკუთარიინიციატივითსაერთოკრებისმოწვევისშემთხვევაში, დისკრეციულიუფლებამოსილებისფარგლებშიგამოსცემსბრძანებასსაერთოკრებისჩატარებისთვისსაჭიროორგანიზაციულიდამატერიალურ-ტექნიკურიმხარდაჭერისუზრუნველყოფისშესახებ.

 

მუხლი41. მუნიციპალიტეტისმერისმიერგაწეულიმუშაობისშესახებანგარიშისმოსმენა

 

   1. მუნიციპალიტეტისმერიწელიწადშიერთხელმაინც, მაგრამარაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსშესაბამისიდადგენილებითგანსაზღვრულიწესითაწყობსსაჯაროშეხვედრასმუნიციპალიტეტისამომრჩევლებთან, წარუდგენსმათანგარიშსგაწეულიმუშაობისშესახებდაანგარიშისგანხილვისასპასუხობსმუნიციპალიტეტისამომრჩეველთამიერდასმულშეკითხვებს.

   2. მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულამარჩეველსუფლებააქვს, შეუზღუდავადდაესწროსმუნიციპალიტეტისმერის საჯაროანგარიშებისგანხილვას.

3. მუნიციპალიტეტისმერია ვალდებულიასაკრებულოსმიერდადგენილიწესითუზრუნველყოსანგარიშისგამოქვეყნებამუნიციპალიტეტისმერისმიერგაწეულიმუშაობისშესახებ.   

 

თავი VIII

                  მერიის თანამდებობისპირთაადმინისტრაციუილ-სამართლებრივიაქტები

 

მუხლი42. მერიის თანამდებობისპირთაინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტები

 

1. მერიის თანამდებობისპირთაინდივიდუალურიადმნისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებია:

ა) მერისბრძანება;

ბ) მერისპირველიმოადგილისბრძანება;

გ) მერისმოადგილისბრძანება;

დ) მერიისსამსახურისუფროსისბრძანება;

2. მერიისთანამდებობისპირთაინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტები, როგორცწესიგამოიცემაწერილობით. გადაუდებელიაუცილებლობისასმატერიალურიზიანის, დანაშაულის, ადმინისტრაციულისამართალდარღვევისანდისციპლინურიგადაცდომისაღსაკვეთადინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტიშეიძლებაგამოიცესზეპირად. ზეპირადგამოცემულიინდივიდუალურისამართლებრივიაქტიწერილობითუნდაგაფორმდეს 3 დღისვადაში.

3. მერიისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტები, გარდასაჯაროადმინისტრაციულიწარმოებითგამოცემულიინდივიდუალურიადმონისტრაციული-სამართლებრივიაქტებისადაიმბრძანებებისა, რომლებიცშეეხება 50-ზემეტიპირისუფლება-მოვალეობებს, ძალაშიადადგენილიწესითგაცნობისთანავე.

4. საჯაროადმინისტრაციულიწარმოებითგამოცემულიინდივიდუალურისამართლებრივიაქტი, აგრეთვეისბრძანება, რომელიც 50-ზემეტიპირისუფლება-მოვალეობებსშეეხება, ძალაშიაგამოქვეყნებისთანავე, თუშესაბამისიაქტითსხვავადაარარისდადგენილი.

5.ინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტები, რომელთაამოქმედებისათვისაუცილებელიაგამოქვეყნება, ქვეყნდებაამდებულებითდადგენილიწესით.

 

მუხლი43. მერიისთანამდებობისპირისადასხვამოხელისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტისგასაჩივრება

 

1. მერისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტისაჩივრდებასასამართლოში, კანონითდადგენილიწესით.

2. მერიის თანამდებობისპირის (გარდამუნიციპალიტეტისმერისა) დასხვამოხელისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისაჩივრდებამერთანდაშემდგომ − სასამართლოში, კანონმდებლობითდადგენილიწესით.

3. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ემუხლისპირველიპუნქტის „ე.ვ1“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულიკომისიებისინდივიდუალურიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისაჩივრდებასასამართლოში, კანონმდებლობითდადგენილიწესით.

 

თავიIX

მერიისრეორგანიზაციისწესი

მუხლი44. მერიისრეორგანიზაცია

1. რეორგანიზაციაარისმერიისანმისიცალკეულისამსახურისინსტიტუციურიმოწყობისშეცვლა, რისშედეგადაცმიიღებამერიისნაწილობრივანმთლიანადახალისტრუქტურა. რეორგანიზაციადითვლებააგრეთვემერიისშტატებისგადაადგილებაან/დაშემცირება.

2. რეორგანიზაციადარჩაითვლებამერიისანმისისამსახურისმხოლოდდაქვემდებარებისანსახელწოდებისშეცვლაან/დამერიისსამსახურისთვისახალიფუნქციისდაკისრება. რეორგანიზაციადარჩაითვლებაასევევაკანტურიშტატებისგადაადგილებაან/დაშემცირებადამასზეარგავრცელდებარეორგანიზაციისთვისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილირეგულაციები.

3. მერიისრეორგანიზაციისშესახებგადაწყვეტილებისინიციირებახდებამერისმიერ, რისთვისაცგამოიცემარეორგანიზაციისდაწყებისშესახებმერისბრძანება. ბრძანებაუნდააკმაყოფილებდესსაქართველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის 52-ედა 53-ემუხლებითდადგენილმოთხოვნებსდაუნდაგანსაზღვრავდესრეორგანიზაციისმიზნითგანსახორციელებელღონისძიებებს.

4. რეორგანიზაციისდაწყებისშესახებმერისბრძანებაეგზავნებაადმინისტრაციულისამსახურისადამიანურირესურსებისმართვაზეპასუხისმგებელპირს, თითოეულიმოხელისთვისშეტყობინებისმიზნითდაეცნობებასსიპ  –  საჯაროსამსახურისბიუროს.

5. მერიისრეორგანიზაციისპერიოდიარუნდააღემატებოდეს 3 თვეს, გარდასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა.

6. მერიისრეორგანიზაციისპროცესიმოიცავსშემდეგეტაპებს:

ა) მერიისრეორგანიზაციისდაგეგმვა;

ბ) მერიისრეორგანიზაციისთვისაუცილებელისამართლებრივიაქტებისცვლილებისმომზადებადაორგანიზაციულისტრუქტურისპროექტისშემუშავება;

გ) მერიისრეორგანიზაციისგამოშტატებისშემცირებისასგასათავისუფლებელმოხელეთამობილობა.

7. მერიისრეორგანიზაციასრულდებაამდებულებაში, მერიისშესაბამისისამსახურისდებულებაში, ან/დამერიისსაშტატონუსხაშიგანხორციელებულიცვლილებებისკანონმდებლობითდადგენილიწესითძალაშიშესვლით.

მუხლი45. მერიისრეორგანიზაციისპროცესისმიმდინარეობა

1. მერიისრეორგანიზაციისდაგეგმვაიწყებამერიისრეორგანიზაციისდაწყებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისთანავე, რაცგულისხმობსრეორგანიზაციისდაწყებისშესახებმერისბრძანებისგამოცემას. დაგეგმვისეტაპზე, რეორგანიზაციისდაწყებისშესახებგამოცემულიმერისბრძანებითგანსაზღვრულიუფლებამოსილისამსახურიანუფლებამოსილიპირივალდებულიაშეიმუშაოსგანსახორციელებელიღონისძიებებისგეგმა. სამართლებრივიაქტითასევეუნდაგანისაზღვროსრეორგანიზაციისწარმართვაზეპასუხისმგებელიპირი.

2. დაგეგმვისეტაპიგრძელდებამერიისრეორგანიზაციისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებიდანარაუმეტესერთითვისა.

3. მერიისრეორგანიზაციისთვისაუცილებელისამართლებრივიაქტებისცვლილებისმომზადებისადაორგანიზაციულისტრუქტურისპროექტისშემუშავებისეტაპზემერიისადმინისტრაციულისამსახურივალდებულია, მერიისშესაბამისსამსახურთან (სამსახურებთან) ან/დაპასუხისმგებელპირთან (პირებთან) ერთადშეიმუშაოსშესაბამისისამართლებრივიაქტებისცვლილებებისპროექტებიდარეორგანიზაციისშედეგადშესაქმნელიორგანიზაციულისტრუქტურისპროექტი.

4. მერიისრეორგანიზაციისთვისაუცილებელისამართლებრივიაქტებისცვლილებებისმომზადებისადაორგანიზაციულისტრუქტურისპროექტისშემუშავებისეტაპიშესაძლებელიაგაგრძელდესდაგეგმვისდასრულებიდანერთითვისგანმავლობაში.

5. იმშემთხვევაში, თუმერიისრეორგანიზაციასთანსდევსმერიისსაშტატორიცხოვნობისშემცირება, სავალდებულოა, რეორგანიზაციისდასრულებამდეერთითვითადრე, განისაზღვროსთანამდებობიდანგასათავისუფლებელმოხელეთასიადაეცნობოსმათრეორგანიზაციისშესაძლოშედეგები.

 

6. მერიისრეორგანიზაციისგამოშტატებისშემცირებისასგასათავისუფლებელმოხელეთამობილობისეტაპზემერიავალდებულია, ითანამშრომლოსსაჯაროსამსახურისბიუროსთანთანამდებობიდანგასათავისუფლებელიმოხელეებისკომპეტენციისშესაბამისითანამდებობისმოძიებისადამათიხელახალიდასაქმებისმიზნით.

7. რეორგანიზაციისთითოეულიეტაპისშესახებდგებაშესაბამისიდოკუმენტიდაწერილობითიან/დაელექტრონულიფორმითეგზავნებასაჯაროსამსახურისბიუროს.

 

 

თავიX

დასკვნითიდებულებები

 

მუხლი46. მერიისდებულებაშიცვლილებებისშეტანა

 

1. მერიისდებულებასმერისწარდგენითამტკიცებსსაკრებულო.

2. მერიისდებულებაშიცვლილებისშეტანახორციელდებამოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისად, საკრებულოსმიერ, მერისწარდგინებისსაფუძველზე.

 

გააზიარე